Emollients - topical


Pfizer | Emollients - topical (Medication)


Desc:

Ang Emollients ay ginamit bilang isang moisturizer upang gamitin o pigilan ang tuyo, magaspang, nangangaliskis, makating balat at mayroong menor na iritasyon ng balat (halimbawa, pamamantal sanhi ng diyaper, pagpapasa ng balat mula sa radyasyong terapiya). Ang Emollients ay mga substansyang nagpapalambot ay nag-mumoisturize ng balat at nagbabawas sa pangangati at pagtutuklap. Ang ilang mga produkto (halimbawa, zinc oxide, white petrolaum) ay karamihang ginagamit upang protektahan ang balat laban sa iritasyon (halimbawa, mula sa basa). ...

Side Effect:

Ang karamihan ng Emollients ay nagagamit ng ligtas at epektibo ng walang mga epekto. Ngunit, ang pagkakapaso, pagkirot, pamumula, o iritasyon ay maaaring mangyari. Kung alinman sa mga epektong ito ang tumagal o lumala, sabihin ng maagap sa iyong doktor o parmaseutiko. Maraming taong gumagamit ng medikasyong ito ang walang mga seryosong epekto. Ipaalam sa agad iyong doktor kung alinman sa mga hindi malamang ngunit seryosong epektong mga ito ang mangyari: hindi pangkaraniwang pagbabago ng balat (halimbawa, nagiging puti/malambog/babad na babad mula sa sobrang basa), mga senyales ng inpeksyon ng balat. Ang napakaseryosong reaksyong alerdyi sa gamot na ito ay madalang. Ngunit, humingi ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay makaranas ng alinmang sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi kasama ang: pamamantal, pangangati/ pamamaga (lalo ng mukha/dila/lalalumunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. Hindi ito ang kumpletong listahan ng mga posibleng epekto. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong kahit anong uri ng mga alerhiya. Ang produktong ito ay maaaring may lamang mga hindi aktibong sangkap, na pwedeng magsanhi ng mga reaksyong alerdyi o iang problema. Kung ikaw ay mayroong mga problema sa kalusugan, konsultahin ang iyong doktor o parmaseutiko kung kailanganin mo ang mga espesyal na pag-iingat sa araw. Maaaring irekomenda ng doktor/parmaseutiko ang paggamit ng sunscreen, magsuot ng protektibong damit kapag nasa labas, at iwasan ang matagal na pagkakababad sa araw, mga pangungulting kubol, at araw na ilaw. Maaaring mapalala ng ilang mga produkto ang akne. Kung ang iyong balat ay madaling kapitan ng mga breakout, hanapin ang salitang non-comedogenic (hindi binabarahan ang mga maliliit na butas ng balat) sa pakete. Maaaring makamantsa/magpakupas ng damit ang ilang mga produkto. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...