Emtricitabine


Gilead Sciences | Emtricitabine (Medication)


Desc:

Ang Emtricitabine ay isang gamot na pangontra sa mikrobyo, ginagamit upang gamutin ang human immunodeficiency (HIV), na nagsasanhi ng acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). Ang gamot na ito ay hindi nagpapagaling ng inpeksyong HIV, maaaring hindi pigilan ang pagkakaroon mo ng mga sakit na kaugnay ng HIV at hindi ka pipigilan mula sa paghahawa ng HIV sa ibang tao. Inumin ang gamot na ito gamit ang bibig, may kasamang pagkain, kadalasan ay isang beses sa isang araw, o ayon sa dinirekta ng iyong doktor para sa iyong kondisyon. Ang dosis ay nakabase sa iyong kondisyong medikal at pagtugon sa paggagamot. Huwag tataasan ang dosis o dadalasan ng walang abiso ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Ang gamot na ito ay pwedeng magsanhi ng matinding masamang reaksyon. Ito ay pwedeng: isang reaksyong alerdyi; lactic acidosis – sakit ng kalamnan o panghihina; manhid o malamig na pakiramdam ng iyong mga braso at binti; hirap sa paghinga; pagkahilo, pagod, o sobrang hina; sakit ng tiyan, pagduduwal na may kasamang pagsusuka; o mabagal o hindi pantay na ritmo ng puso; at matinding pinsala ng atay – pagduduwal, sakit ng tiyan; kawalan ng ganang kumain; mababang lagnat; ihing madilim ang kulay; mga duming kulay putik; o paninilaw. Kung ikaw ay may mapansing alinman sa mga ito, humingi ng agarang tulong medikal. Ang mga hindi masyadong seryosong epekto ay may kasamang: sakit ng ulo; pagtatae, malumanay na pagduduwal o sakit ng ulo; umitim na mga pitsa sa balat sa iyong palad at/o talamapakan; mga problema sa pagtulog (hindi pagkakatulog); ubo, makating ilong; pamamantal ng balat; o pagbabago ng hugis o lokasyon ng taba sa katawan. Kung alinman sa mga ito ang tumagal o lumala, tawagan ang iyong doktor. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay hindi hiyang dito, sa ibang mga gamot, o kung ikaw ay mayroong kahit anong ibang mga alerhiya. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang gamot at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng kahit ano sa mga sumusunod: tuberkolusis o cytomegalovirus, sakit sa atay o bato. Dahil ang Emtricitabine ay pwedeng magdulot ng pagkahilo at pagkaantok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sa nasisiguro mo ng kaya mo ng gawin ang gawaing ito ng ligtas. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. Kung ikaw ay mabuntis habang ginagmit ito, sabihin agad sa iyong doktor. ...