Enbrel


Amgen | Enbrel (Medication)


Desc:

Ang Enbrel/etanercept ay isang niriresetang gamot na pwedeng iturok sa sarili. Ito ay ginagamit upang gamutin ang limang matagalang mga implamatoryong sakit: katamtaman hanggang matinding rheumatoid arthritis (RA), katamtaman hanggang matinding psoriasis, psoriatic arthritis, katamtaman hanggang matinding juvenile idiopathic arthritis (JIA), at ankylosing spondylitis (AS). Ang Enbrel/etanercept ay ginrupo sa klase ng mga medikasyong tinatawag na mga biologic response modifier, o mga biologic. Sa pamamagitan ng paggawa sa sistemang kaligtasan sa sakit, Hinaharangan ng mga biologic ang mga protinang dumadagdag sa proseso ng sakit. Dahil pinupuksa ng Enbrel/etanercept ang sistemang kaligtasan sa sakit, ang mga pasyente ay nasa higit na panganib ng pagkakaroon ng mga seryosong inpeksyon. ...

Side Effect:

Ang mga seryosong epekto ay maaaring may kasamang: mga senyales ng inpeksyon (lagnat, ginaw, pamamaga ng lalamunan, mga sakit ng katawan, pagkalito, paninigas ng leeg, mga sintomas ng trangkaso); kakapusan ng paghingang may kasamang pamamaga, mabilis na pagbigat; sakit ng dibdib, patuloy na ubo, pag-ubong may kasamang plema o dugo; mga senyales ng inpeksyon sa balat tulad ng pangangati, pamamaga, init, pamumula, o pagtagas; itim, madugo, o mahirap ilabas na mga dumi; pagbabago sa kalooban o personalidad (sa mga bata); pamamanhid, nasusunog, sakit o tusok-tusok na pakiramdam; sakit ng kasu-kasuan o pamamagang may kasamang lagnat, pagang mga glandula, mga sakit ng kalamnan, sakit ng dibdib, hindi mga pangkaraniwang pag-iisip o gawi, at/o seizure (kombulsyon); o mga batik-batik ng balat, pulang pitsa, o hugis paru-parong pamamantal sa iyong pisngi at ilong (pinalalala ng liwanag ng araw). Ang mga hindi masyadong seryosong epekto ay maaaring may kasamang: malumanay na pagduduwal, pagsusuka, malumanay na sakit ng tiyan; makati o baradong ilong, mga sintomas ng sipon; o sakit ng ulo. Humingi ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay makaranas ng alinmang sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi kasama ang: pamamantal, pangangati/ pamamaga (lalo ng mukha/dila/lalalumunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Bago simulan ang Enbrel, sabihin sa iyong doktor kung ikaw: ay mayroong kahit anong umiiral na mga kondisyong medikal; gumagamit ng kahit anong gamot, kasama ng mga erbal; mayroong mga senyales ng, o madaling kapitan ng inpeksyon; mayroong sugat; mayroong dyabetis, HIV, o mahinang sistemang kaligtasan sa sakit; mayroong TB o nakihalubilo sa mga taong mayroong TB; ipinanganak, nakatira, o bumiyahe sa mga bansang mayroong mataas na panganib ng pagkakaroon ng BT; mayroon o nagkaroon ng hepatitis B; mayroon o nagkaroon ng pagpapalya ng puso; nagkaroon ng mga sintomas tulad ng tumatagal na lagnat, pagpapasa, pagdurugo, o pamumutla habang gumagamit ng Enbrel; gumagamit ng mga gamot na pangontra diyabetis; mayroon, nagkaroon, o nagsimulang magkaroon ng seryosong karamdaman sa sistemang nervous, mga seizure, kahit anong pamamanhid o pagtusok-tusok; kamakailan lamang na tumanggap o nakatakda para sa kahit anong mga bakuna; nakihalubilo sa taong mayroong bulutong. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...