Endep


Alphapharm | Endep (Medication)


Desc:

Ang Endep ay ginagamit upang bigyan lunas ang depresyon. Ang Endep ay nabibilang sa mga pangkat ng mga gamot na tinatawag na tricyclic antidepressants (TCAs). Ang TCA ay mga gamot na ginagamit sa pagtutugma ng mga hindi balanseng mga kemikal ng utak. Ang mga kemikal na iyo na tinatawag na amines, ay nagkokontrol ng mood o kalooban ng isang tao. Sa pamamagitan ng magtutugma ng mga hindi balanseng kemikal sa utak, ang mga TCA ay tumutulong sa pagpapaginhawa ng mga sintomas ng depresyon. Ang Endep ay maaaring din maging lunas sa palagiang pag-ihi sa kama, ito ay kung walang ibang pisikal na dahilan sa nasabing suliranin (hal. sakit sa pantog). Ang Endep 10mg at Endep 25mg na mga tableta ay maaaring maging lunas sa anumang yugto ng paggagamot ng depresyon. Ang pinakamataas ng dosis na Endep 50mg ay naaprubahan lamang sa pagpapanatiling gamutan ng depresyon (matapos mapabuti ang mga sintomas). ...

Side Effect:

Ayong sa maikling panahon ng pagsusuri sa mga bata at mga kabataan na mayroong depresyon at ibang sakit sa pagiisip, ang mga gamot laban sa depresyon ay nagpapalala ng panganib sa pagkakaroon na pag-iisip paguugali ng intensyong pagpapakamatay. Paminsan-minsan ay nagkakaroon ng mapanggulong mga epekto tulad ng mabilis na tibok ng puso, malabong paningin, hindi pag-ihi, nanunuyong bibig, hirap sa pagdumi, pagbawas o pagdagdag ng timbang, mababang presyon ng dugo. Kung ang amitriptytyline ay nahinto ng bigla, maaaring maranasan ang pagkahilo, pananakit ng ulo, pagduduwal at pagkabalisa. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong doktor bago gumamit ng Endip kung ikaw ay mayroong mga alerdyi o kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng mga kondisyong medikal lalo na ng mga sumusunod: suliranin sa daluyan ng dugo o sa puso; problema sa atay; glaucoma; problemas sa daluyan ng ihi gaya ng hirap sa pag-igi; problema sa teroydeyo; sisyur; anumang sakit sa pagiisip maliban sa depresyon, halimbawa ay iskitsoprenya o schizophrenia. Ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay nagnanais na sumailalim sa isang operasyon o kung ikaw ay sumasailalim sa isang electroshock na terapi. Kung ito ay hindi naipaalam sa iyong doktor, kailangang ipaalam ito sa kanya bago gumamit ng Endep. Ang Epinephrine ay hindi dapat gamitin kasama ng Endep/amitriptyline sapagkat ang mga ito, kung sabay na gagamitin, ay maaaring magdulot ng sobrang taas na presyon ng dugo. Ang alak ay humaharang sa mga lunas ng mga gamot laban sa depresyon gaya ng amitriptyline at nagpapataas ng pamapakalmang epekto nito. Hindi ipinapayo ang paggamit ng gamot na ito habang nagbubuntis o nagpapasuso nang walang abiso ng iyong doktor. ...