Alfuzosin


Sanofi-Aventis | Alfuzosin (Medication)


Desc:

Ang Alfuzosin ay kasama sa isang klase ng mga gamot na tinatawag na alpha blockers. Ang gamot na ito ay ginagamit sa mga kalalakihan upang gamutin ang mga sintomas ng isang benign enlarged prostate. Maaari itong maging sanhi ng mga problema sa pag-ihi, tulad ng isang pangangailangan na madalas pag-ihi, isang mahinang lakas ng pag-ihi, o isang pakiramdam na hindi ganap na walang laman ang pantog. Ang Alfuzosin ay isang tableta at dapat itong inumin, kadalasan isang beses sa isang araw, kaagad pagkatapos ng pagkain, sa parehong oras bawat araw. Huwag uminom ng alfuzosin sa walang laman na tiyan. Uminom ng alfuzosin ng eksakto tulad ng itinuro ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Ang mga sumusunod ay hindi gaanong seryoso, ngunit kung magpapatuloy o lumala ito ay mahalaga na tawagan ang iyong doktor: pagkapagod, pananakit ng ulo, baradong ilong, sakit ng tiyan, sakit sa puso, paninigas ng dumi, pagduduwal, pagbawas sa kakayahan sa sekswal, namamagang lalamunan, lagnat, panginginig, ubo at iba pang mga palatandaan ng impeksyon. Ang iba pang mas malubhang epekto ay kinabibilangan ng: pantal, pamamaga ng mukha, lalamunan, dila, labi, mata, kamay, paa, bukung-bukong, o ibabang binti, pamamalat, nahihirapang lumunok o huminga, sakit sa dibdib o nahimatay. Kung alinman sa mga ito ay nangyari, dapat kang humingi kaagad ng tulong medikal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong tagabigay ng kalusugan kung ikaw ay alerdye dito, sa ibang gamot, pagkain, tina o hayop. Sabihin sa iyong doktor kung kumuha ka ng anumang iba pang gamot at magbigay ng impormasyon tungkol sa iyong medikal na kasaysayan, lalo na kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: mga problema sa puso, sakit sa atay, sakit sa bato o kanser sa prostata. Hindi inirerekomenda na magmaneho o gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sa matiyak mong maaari mong ligtas na magawa ang nasabing aktibidad. Ang Alfuzosin ay para lamang sa mga kalalakihan, ang mga kababaihan ay hindi dapat kumuha ng alfuzosin, lalo na kung sila ay maaaring maging buntis o nagpapasuso. ...