Entex LA


Elan Pharmaceuticals | Entex LA (Medication)


Desc:

Ang Entex LA ay isang kumbinasyon ng guaifenesin and phenylephrinena ginagamit upang bigyang lunas ang baradong ilong at sinus, at upang bawasan ang paninikip ng dibdib na sanhi ng karaniwang sipon o trangkasao. Ang Guaifenesin ay isang expectorant. Ang Phenylephrine ay isang decongestant na tumutulong sa pagtanggal ng likido sa bronchial tubes sa pamamagitan ng pagpapanipis ng ugoh at paginhawain ang mga irritated membranes sa mga daluyan ng paghinga at pagpigil sa panunuyo dahil sa pinabuting pag agos ng uhog. ...

Side Effect:

Habang ginagamit ang Entex LA, maaaring makaramdam ng paduduwal, pagsusuka, pananakit ng tiyan, pagkawala ng gana kumain; mainit at nakakakilabot na pakiramdam o pamumula sa ilalim ng alat. Kung lumala ang mga nasabing epekto, agad tumawag sa doktor. Ang mga maaaring maging malubhang epekto gaya ng alerdyi:mabilis, bumabayo o hindi pantay na pagtibok ngpuso;matinding pagkahilo, pagkabalisa, hindi mapakali, nerbiyos, madaling magpasa o magdugo, kakaibang pagkapagod, lagnat, panlalamig, pananakit ng katawan, sintomas ng trangkaso, mapanganib na pagtaas ng presyon ng dugo (matinding pananakit ng ulo, paglabo ng paningin, pagkakadinig ng mga matitining na tunog, pagkabalisa, pagkalito, pananakit ng dibdib, hirap sa paghinga, di pantay na pagtibok ng puso, sisyur); o pagduduwal, pananakit ng tiyan, mababang lagnat, pagkawala ng gana kumain, malabo o madilim na ihi, kulay putik na dumi, o paninilaw. Kung mapapansinang mga nasabing epekto, agad humanap ng tulong medikal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipaalam sa iyong doktor kung ikaw may alerdyi o kung ikaw ay mayroong kundisyong medikal gaya ng sumusunod:sakit sa puso o mataas na presyon ng dugo; diyabetis; sakit sa thyroid; suliranin sa sirkulasyon; glaucoma; sobrang akitobong thyroid; paglaki ng prosteyt o hirap sa pag-ihi. Ang Entex LA ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo at pagkaantok. huwag magmamaneho o gagamit ng mabibigat na makinarya hanggat ikaw siguradong magagampanan ng maingat ang nasabing gawain. Di nirerekomenda ang paggamit ng gamot ng walang pagsangguni sa doktor kung ikaw ay nagbubuntis o nagpapasuso. ...