Alglucerase - injection


Genzyme | Alglucerase - injection (Medication)


Desc:

Ang Alglucerase ay isang gawa ng taong porma ng ensaym na natural na nangyayari sa katawan. Ito ay ginagamit bilang pamalit na ensaym sa mga taong may Type 1 na sakit na Gaucher. Ang sakit na Gaucher ay isang genetikong kondisyon na kung saan ang katawan ay kulang sa kinakailangang ensaym na tumutunaw sa mga matatabang material (mga lipid). Ang mga lipid ay pwedeng mabuo sa katawan, nagsasanhi ng mga sintomas ng madaling pagpapasa o pagdurugo, panghihina, anemya, sakit ng buto o kasu-kasuan, lumaking atay o lapay, o huminang buto na madaling mabali. Ang Alglucerase ay maaaring magpabuti sa kondisyon ng atay, lapay, mga buto, at mga selula ng dugo ng taong mayroong Type 1 na sakit na Gaucher. Ngunit, ang Alglucerase ay hindi lunas sa kondisyong ito. Ang medikasyong ito ay nagpapabuti sa mga sintomas at nagbabawas sa mga komplikasyon ng sakit. ...

Side Effect:

Ang medikasyong ito ay pwedeng magsanhi ng malumanay na lagnat, pag-iiba ng tiyan, pagduduwal, pagsusuka o iritasyon sa bahaging pinagturukan. Kung alinman sa mga epektong ito ang magpatuloy o maging abala, ipabatid sa iyong doktor. Sabihan ang iyong doktor kung ikaw ay magkaroon ng pamamantal, pangangati, pagbahing, hirap sa paghinga o sakit ng dibdib habang gumagamit ng gamot na ito. Ang mga ito ay maaaring senyales ng reaksyong alerdyi. Kung ikaw ay may mapansing ibang mga epektong hindi nakalista sa taas, kontakin ang iyong doktor o parmaseutiko. ...

Precaution:

Sabihan ang iyong doktor kung ikaw ay may: ibang mga sakit, alerhiya. Ang medikasyong ito ay dapat na gamitin lamang kung malinaw na kinakailangan habang buntis. Pag-usapan ang mga panganib at benepisyo ng gamot na ito kasama ang iyong doktor. Hindi alam kung ang medikasyong ito ay lumilitaw sa gatas ng ina. Komunsulta sa iyong doktor bago magpasuso. ...