Epipen


Merck & Co. | Epipen (Medication)


Desc:

Ang EpiPen/epinephrine auto injector ay inilaan para sa agarang pagbibigay lunassa mgapasyenteng nasa panganib na magkaroon ng anaphylaxis, kasama na ang mga taong may kasaysayan ng anaphylactic na reaksyon. Ang epiPen ay nasasama sa mga uri ng gamot na nagbibigay ng madaliang lunas para sa reaksyon sa alerdyi pati na ang anaphylaxis dulot ng kagat ng mga insekto (hal. order Hymenoptera, kasama na ang bubuyog, putakti, yellow jackets at fire ants) at mga nangangagat na insekto. ...

Side Effect:

Ang mga madaliang pagtaas ng presyon ng dugo ay nagdudulot ng cerebral hemorrhage, lalo na sa mga matatandang pasyente na mayroong sakit sa cardiovascular. Maaring makaranas ng angina sa mga pasyenteng may sakit sa coronary artery. Ang mga maaring malubhang reaksyon sa epinephrine ay pansamatala o katamtamang pagkabalisa; pagkabahala; pagkahapo; panginginig; panghihina; pagkahilo; labis na pagpapawis; mabilis na pagtibok ng puso; pamumutla; pagduduwal at pagsusuka; pananakit ng ulo; hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Nangangailangan ng maingat na pagbibilin ukol sa mga pagkakataon na maaring gamitin ang epinephrine para sa mga pasyenteng may kasaysayan ng malubhang reaskyon sa alerdyi (anaphylaxis) sa kagat ng mga insekto, pagkain, gamot at iba pang alerdyens pati na ang idiopathic at exercise-induced anaphylaxis. Ang mga epekto ng epinephrine ay maaaring magpalubha sa pamamagitan ng tricyclic antidepressants at monoamine oxidase inhibitors. Ngunit sa kabila ng mga ito, ang epinephrine ay kinakailangan upang malunasan ang anaphylaxis. ...