Epivir


GlaxoSmithKline | Epivir (Medication)


Desc:

Ang Epivir/lamivudine ay isang medikasyong pangontra mikrobyo na pinipigilan ang mga selula ng human immunodeficiency virus (HIV) sa pagpaparami sa iyong katawan. Ang Epivir ay ginagamit upang gamutin ang HIV, na nagsasanhi ng acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). Ang lamivudine ay hindi lunas para sa HIV o AIDS. Ang Epivir-HBV na tatak ng lamivudine ay ginagamit upang gamutin ang kronik na hepataitis B. Ang Epivir-HBV ay hindi dapat na gamitin para sa mga taong mayroong hepataitis B at HIV. ...

Side Effect:

Ang mga seryosong epekto ay maaaring may kasamang: pinsala ng atay – pagduduwal, sakit ng tiyan, mababang lagnat, ihing madilim ang kulay, mga duming kulay putik, paninilaw (paninilaw ng balat o mga mata); lactic acidosis – sakit o panghihina ng kalamnan, manhid o malamig na pakiramdam ng iyong mga braso at binti, hirap huminga, pagduduwal na may kasamang pagsusuka, at mabilis o hindi pantay na tibok ng puso, pagtusok-tusok o sakit ng iyong mga kamay o paa; madaling pagpapasa o pagdurugo, hindi pangkaraniwang panghihina, maputlang balat; mga puting pitsa o sugat sa loob ng iyong bibig o sa iyong labi; lagnat, ginaw, pananakit ng katawan, mga sintomas ng trangkaso; o kahit anong ibang mga senyales ng bago inpeksyon. Ang mga hindi masyadong seryosong epekto ay maaaring may kasamang; ubo; mga problema sa pagtulog (hindi pagkakatulog), mga kakaibang panaginip; pagduduwal, pagsusuka, pagtatae; sakit ng kasu-kasuan o kalamnan; pagkahilo, sakit ng ulo, pagod; o pagbabago sa hugis o lokasyon ng taba ng katawan (lalo na sa iyong mga braso, binti, mukha, leeg, mga suso, at katawan). Humingi ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay makaranas ng alinmang sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi kasama ang: pamamantal, pangangati/ pamamaga (lalo ng mukha/dila/lalalumunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Hindi mo dapat gamitin ang Epivir kung ikaw ay hindi hiyang sa lamivudine. Ang Epivir ay hindi dapat na inuming kasama ng ibang mga kombinasyong gamot sa HIV na may lamang lamivudine o emtricitabine. Upang masigurong ligtas mong magagamit ang Epivir, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong alinman sa ibang mga kondisyong ito: sakit sa atay (lalo ng hepataitis B kung ikaw ay mayroon ring HIV); sakit sa bato; kasaysayan ng pankreyataitis; o kung ikaw ay mayroong ginagamit na gamot na katulad sa Epivir sa nakaraan. Ang ilang mga tao ay nagkakaroon ng banta sa buhay na kondisyong tinatawag na lactic acidosis habang gumagamit ng Epivir. Maaaring mas maging malamang na magkaroon ka ng lactic acidosis kung ikaw ay mayroong sobrang timbang o mayroong sakit sa atay, kung ikaw ay babae, o kung ikaw ay gumamit ng mga medikasyong para sa HIV o AIDS sa matagal na panahon. Kausapin ang iyong doktor tungkol sa panganib. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...