Eptifibatide - injectable


Merck & Co. | Eptifibatide - injectable (Medication)


Desc:

Ang Eptifibatide ay kasama sa klase ng mga gamot na tinatawag na arginin-glycin-aspartat-mimetics. Ang Eptifibatide ay ginagamit upang pigilan ang mga pamumuo ng dugo o atake ng puso sa mga taong mayroong matinding sakit ng dibdib o ibang mga kondisyon, at sa mga taong nasa ilalim ng prosedyur na tinatawag na angioplasty. Ang medikasyong ito ay ibinibigay sa pamamagitan ng pagturok sa ugat ng isang propesyonal sa alagang pangkalusugan sa ospital o opisinang medikal. ...

Side Effect:

Ang mga karaniwang epektong sanhi ng Eptifibatide ay: pagduduwal, sakit ng tiyan; makati o baradong ilong, ubo, pamamaga ng lalamunan; o malumanay na sakit ng ulo o pagkahilo. Kung alinman sa mga ito ang tumagal o lumala, tawagan ang iyong doktor. Ang mga higit na sensitibong epekto ay may kasamang: reaksyong alerdyi – pamamantal, pangangati, hirap huminga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o pamamantal; pagdugo ng ilong o ibang pagdugo na hindi tumitigil; itim, madugo, o mahirap ilabas na mga dumi; pag-ubo ng dugo o sukang parang kapeng durog; pagkahilo, pagkahimatay; bilang pamamanhid o panghihina, lalo sa isang bahagi ng katawan; biglang sakit ng ulo, pagkalito, mga problema sa paningin, pananalita o balanse; ginaw, pananakit ng katawan, mga sintomas ng trangkaso; o maputlang balat; madaling pagpapasa o pagdurugo, panghihina, lagnat, at pag-ihi ng mas marami o kaunti kaysa karaniwan. Kung ikaw ay mayroong mapansing alinman sa mga ito, humingi ng agarang tulong medikal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay may kahit anong uri ng alerhiya. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang medikasyon at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng mga sumusunod na kondisyon: sakit sa bato, altapresyon, hemopilya o trombosaytopenya, aneurysm, atakeng serebral, kahit anong uri ng operasyon, pinsala, o emerhensiyang medikal sa nakaraan na 6 na mga linggo. Dahil ang Eptifibatide ay pwedeng magdulot ng pagkahilo at pagkaantok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sa nasisiguro mo ng kaya mo ng gawin ang gawaing ito ng ligtas. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...