Alinia


Beximco Pharmaceuticals Ltd | Alinia (Medication)


Desc:

Ang Alinia/nitazoxanide ay ipinahiwatig para sa paggagamot ng pagtataeng sanhing Giardia lamblia at protozoa Cryptosporidium parvum. ...

Side Effect:

Pinakakaraniwan, ang Alinia ay maaaring magsanhi ng mga sumusunod na hindi masyadong seryosong epekto: sakit ng tiyan, sakit ng ulo, pag-iiba ng tiyan, pagsusuka, ibang kulay ng ihi. Kung alinman dito ang tumagal o lumala, tumawag sa iyong doktor. Ang higit na matindi at masamang reaksyon ay hindi masyadong malamang mangyari, ngunit kung ikaw ay may mapansing alinman sa mga sumusunod na sintomas ng reaksyong alerdyi, humingi ng agarang alagang medikal: pamamantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila, o mukha, o pamamantal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipabatid sa iyong doktor kung ikaw ay hindi hiyang sa nitazonide o kung ikaw ay mayroong ibang mga alerhiya. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang medikasyon at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng mga sumusunod na kondisyon: hepatiko at pang-apdong sakit, o mahinang sistemang kaligtasan sa sakit tulad ng inpeksyong HIV. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...