Equagesic


Wyeth | Equagesic (Medication)


Desc:

Ang equagesic/meprobamate at aspirin ay ginagamit bilang karagdagang gamot para sa madaliang paggagamot ng mga pananakit kasama ng mga tensyon at mga pagkabalisa sa mga pasyent na mayroong sakit sa musculoskeletal. Sa mga klinikal na pagsusuri, lumalabas na ang tyansa ng pagkawala ng mga pananakit ay mas mataas kaysa sa paggamit ng aspirin lamang. Ang equagexic/meprobamate at aspirin ay hindi ipinapayo sa mga pasyent na 12 taon pababa. Ang karaniwang dosis ng Equageic ay isa o dalawang tableta, ang bawat tableta ay naglalaman ng meprobamate, 200 mb, at aspirin, 325 mg, iniinom ng 3 hanggang 4 na beses kada araw kung kinakailangan upang maibsan ang pananakit kung mayroong kasamang tensyon o pagkabahala. ...

Side Effect:

Mabilis na pagtibok ng puso, tachycardia, ibat-ibang uri ng arrhythmia, pabago-bagong resulta ng ECG, syncope, hypotensive na krisis. Pagkaantok, ataxia, pagkahilo, pagkabulol, pananakit ng ulo, vertigo, panghihina, paresthesias, pagkawala ng pangingin, sobrang pagkagalak, sobrang istimulasyon, kabalintunaang pagkasabik, mabilis na aktibidad ng EEG. Agranulocytosis, aplastic anemya ay naiulat ngunit walang napatunayang kaswal na pagkakaugnay, at thrombocytopenic purpura. ...

Precaution:

Ang mga Salicylate ay sumasalungat sa uricosuric na aktibidad ng prbenecid at sulfinpyrazone. Ang mga Salicylate ay naiulat na nagpapahusay sa hypoglycemic na epekto ng sulfonylurea antidiabetic na gamot. Ang pinakambabang epektibong dosis ay kailangang maibigay, partikular na sa mga matatanda at mahihinang pasyente, upang maiwasan ang sobrang pagkakalma. Ang Meprobamate ay napoproseso sa atay at nilalabas sa bato o kidni: upang maiwasan ang labis na pamumuo nito, pag-iingat ay kailangang gawin sa pagbibigay ng gamot na ito sa mga pasyente na mayroong mahinang atay o bato. Ang Meprobamate ay maaaring magdulot ng sisyur o mga pasyenteng may epilepsi. Ang gamot na ito ay kailangang ireseta ng may pag-iingat at sa mabababang dosis sa mga pasyenteng mayroon posibilidad na magpakamatay. Hindi ipinapayo angr. paggamit ng gamot na ito sa mga nagbubuntis o nagpapasuso nang walang abiso ng doktor. ...