Equalactin


Numark Laboratories | Equalactin (Medication)


Desc:

Ang Equalactin/polycarbophil ay isang bulk-forming laxative na nagpapadami sa tubig sa iyong mga dumi upang tumulong na gawin silang mas malambot at madali ilabas. Ito ay ginagamit upang gamutin ang konstipasyon at upang panatilihin ang regular na mga bowel movement. Ang polycarbophil ay maaari ring gamitn sa ilang mga kaso upang gamutin ang pagtatae o sindrom ng irritable bowel. Ang produktong ito ay dapat na gamitin ng may kasamang isang basong puno ng tubig man lamang o ibang likido upang hindi nito papagain ang lalamunan, nagsasanhi ng pagkahirin. ...

Side Effect:

Ang gas o pamimilipit ng tiyan ay maaari ring mangyari. Ngunit kung alinman sa mga epektong ito ang tumagal o lumala, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko ng maagap. Kung dinirektahan ka ng iyong doktor na gamitin ang produktong ito, tandaan na sa palagay niya ay mas malaki ang benepisyo nito sa iyo kaysa mga epekto. Maraming mga taong gumagamit ng medikasyong ito ang hindi nagkakaroon ng mga seryosong epekto. Humingi ng agarang atensyong medikal kung pagkatapos inumin ang produktong ito ay magkaroon ka ng mga sintomas ng pagkahirin tulad ng: sakit ng dibdib, pagsusuka, hirap sa paglunok/paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Equalactin/polycarbophil, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong kahit anong mga alerhiya o mayroon o nagkaroon ng alinman sa mga sumusunod na kondisyong medikal: pagbabara ng tiyan/bituka, hirap sa paglunok, apendisitis o mga sintomas ng apendisitis (tulad ng pagduduwal/pagsusuka, bigla o hindi maipaliwanag na sakit ng tiyab), biglang pagbabago sa bowel na gawi ng mas matagal sa 2 linggo, pagdurugo mula sa pwer, mga mataas na lebel ng kaltsyum (hayperkalsemya), sakit sa bato. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...