Equetro


Validus Pharmaceuticals | Equetro (Medication)


Desc:

Ang Equetro ay isang gamot na naglalaman ng carbamazepine na ginagamit sa paggagamot ng acute manic at mixed episodes ng sakit na Bipolar I. Ang Equetro ay tumutulong na kontrolin ay mga sintomas ng sakit na Bipolar I sa maraming mga kaso na mayroong maliit na epekto sa timbang. ...

Side Effect:

Ang pinaka madalas na masamang epekto na partikular na nararanasan sa mga unang yugto ng terapi, ay ang pagkahilo pagkaantok, pagkalamya, pagduduwal, at pagsusuka. Ang mga pasyente na mayroong kasaysayan ng masamang reaksyon sa dugo sa anumang gamot ay maaaring maging malagay sa panganib ng bone marrow na depresyon. ...

Precaution:

Sa mga pasyente na mayroong sakit na sisyur, ang Equetro/carbamazepine ay hindi dapat i-hinto ng bigla sapagkat may posibilidad na magkaroon ngmatagal na pangingisay o sisyur na may kasamang hypoxia at panganib na mamatay. Ang Equetro/carbamazepine ay nagpapakita ng katamtamang anticholinergic na aktibidad; kung kaya't ang mga pasyente na may mataas na intraocular na presyon ay kinakailangang obserbahan ng maigi habang nagteterapi. Dahil sa pagkakaugnay ng gamot na ito sa ibang mga triyclic na tambalan, ang posibilidad na lumabas ang nakatagong psychosis; at sa mga matatandang pasyente, ang magkaroon ng pagkalito o pagkabalisa, ay dapat ikonsidera. Upang makatiyak na ligtas na gumamit ng Equetro, ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong ng mga sumusunod na kondisyon: sakit sa puso, mataas na presyon ng dugo, mataas na kolesterol o triglycerides; sakit sa atay o bato; glaucoma; sakit sa teroydeyo; lupus; porphyri; o kasaysayan ng sakit sa pagiisip o psychosis. Tambal na pagbibigay ng carbamazepine at delavirdine ay maaaring magresulta sa pagkawala ng virologic na tugon at posibleng pagtanggi sa rescriptor o sa mga klase ng non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors. Bago magsimula ng terapi, kinakailangan detalyadong kasaysayan at pagsusuri ng katawan. Hindi ipinapayo ang paggamit ng gamot na ito sa mga taong nagbubuntis at nagpapasuso nang walang pagsangguni sa doktor. ...