Ergamisol


Janssen Pharmaceutica | Ergamisol (Medication)


Desc:

Ang Ergamisol//levamisole ay isang medikasyon sa kanser (antineoplastic). Ang levamisole ay nakikialam sa paglaki ng mga selula ng kanser at nagpapabagal sa kanilang paglaki at pagkalat sa katawan. Ang Ergamisol//levamisole ay nagpapasigla ng sistemang immune ng katawan upang tumulong sa paggamot at pagprotekta laban sa sakit. Ito ay ginagamit sa kombinasyong kasama ng ibang mga medikasyon sa paggagamot ng kanser sa kolon. Inumin ang bawat dosis gamit ang bibig ng may kasamang isang baso ng tubig. Maaaring gustuhin ng iyong doktor na ipaeksamin ang iyong dugo at ibang mga ebalwasyong medikal habang paggagamot ng levamisole upang subaybayan ang progreso at mga epekto. Maaaring alamin ng iyong doktor ang tamang dami at dalas ng paggamot ng levamisole depende sa uri ng kanser na ginagamot at ibang mga salik. ...

Side Effect:

Abisuhan ang iyong doktor kung ikaw ay magkaroon ng: mga sintomas ng parang sa trangkaso (lagnat, ginaw, panghihina, pamamaga ng lalamunan). Ang medikasyong ito ay nagsasanhi ng pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, mga sugat sa bibig, kawalan ng ganang kumain, sakit ng tiyan, pagbabago sa panlasa at pang-amoy, pananakit ng kalamnan, pagod, pagkahilo, sakit ng ulo at pamamantal. abisuhan ang iyong doktor kung ang mga sintomas na ito ay maging abala. Ang mga seryosong epekto ay naiulat sa paggamit ng levamisole kasama ng: reaksyong alerdyi (hirap sa paghinga; pagsasara ng lalamunan; pamamaga ng labi, dila, o mukha; o pamamantal); huminang utak ng buto o mga problema sa dugo (lagnat o ginaw; o mga senyales ng inpeksyon); mga problema sa sistemang nervous (pagkalito o kawalan ng malay, matinding pagkapagod, kawalan ng memorya, panghihina ng kalamnan, pamamanhid o pagtusok-tusok; seizure, mga gambala sa pananalita); at iba pa. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iyong ginagamit (parehong may reseta at walang reseta). Ang matinding pag-iiba ng tiyan, pamumula at sakit ng ulo ay pwedeng mangyari. Iwasan ang paggamit ng alak at mga produktong may lamang alkohol habang gumagamit ng medikasyong ito. Huwag gagamit ng levamisole ng hindi muna nakikipag-usap sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong: sakit sa atay; karamdamang seizure; karamdaman sa pagdurugo o pamumuo ng dugo; o mahinang utak ng buto. Ang gamot na ito ay hindi inirirekomenda para sa mga buntis o nagpapasusong babae o sa mga bata. Huwag iinumin ang levamisole ng hindi muna kinakausap ang iyong doktor kung ikaw ay nagpapasuso ng sanggol. ...