Ergonovine maleate - oral


Merck & Co. | Ergonovine maleate - oral (Medication)


Desc:

Ang Ergonovine maleate ay kasama sa isang klase ng mga gamot na kilala bilang ergot alkaloids. Ang medikasyong ito ay ginagamit pagkatapos ng panganganak upang tumulong sa pagpapahinto ng pagdurugo pagkatapos ilabas ang inunan at hindi dapat na gamitin upang simulan o pabilisin ng labor. Ang Ergonovine maleate-oral ay iniinom gamit ang bibig, pagkatapos manganak, kadalasan ay 2 hanggang 4 na beses para sa 2 araw o ayon sa dinirekta ng iyong doktor. Huwag tataasan ang iyong dosis o dadalasan ng walang abiso ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Kasama sa mga kinakailangang epekto, ang Ergonovine maleate ay pwedeng magsanhi ng mga matinding epektong tulad ng: reaksyong alerdyi – pamamantal, pangangati, hirap sa paghina, pagsasara ng iyong lalamunan, pamamaga ng labi, dila, o mukha, o pamamantal; dumalas na pagkauhaw, pagtining sa mga tainga, panghihina, pagtatae, mabagal, mabilis, o iregular na tibok ng puso, pagtusok-tusok, pagkibot ng mga braso o binti, malaking mga balintataw ng mata, kumaunting dami ng ihi, o pagkalito. Kung ikaw ay makaranas ng alinman sa mga ito, humingi ng agarang tulong medikal. Kung alinman sa mga hindi masyadong seryosong epektong ito ang tumagal o lumala, tawagan ang iyong doktor: pagduduwal, pagsusuka, pag-iiba ng tiyan, pagkahilo, o sakit ng ulo. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay hindi hiyang dito, sa ibang mga gamot o may kahit anong uri ng alerhiya. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang medikasyon at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng mga sumusunod na kondisyon: sakit sa puso, ibang mga komplikasyon habang nagbubuntis tulad ng pre-eclampsia, o eclampsia, sepsis, mga problema sa bato, mga problema sa atay, mababang lebel ng kaltsyum sa dugo tulad ng penomenang Raynaud, o obliterative vascular na sakit. Dahil ang Ergonovine maleate ay pwedeng magdulot ng pagkahilo at pagkaantok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sa nasisiguro mo ng kaya mo ng gawin ang gawaing ito ng ligtas. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...