Ergotamine - oral - inhalation


3M Pharmaceuticals | Ergotamine - oral - inhalation (Medication)


Desc:

Ang Ergotamine ay nasa isang grupo ng mga gamot na tinatawag na mga ergot alkaloid. Ito ay gumagawa sa pamamagitan ng pagpapaliit sa mga ugat sa palibot ng utak. Inaapektuhan rin ng Ergotamine ang paterno ng daloy ng dugo na kaugnay ilang mga uri ng sakit ng ulo. Ang Ergotamine ay ginagamit upang gamutin ang uri ng migraine na sakit na ulo. Ang medikasyong ito ay manggagamot lamang sa sakit ng ulo na nagsimula na. Hindi nito pipigilan ang mga sakit ng ulong migraine o nagbabawas sa bilang mga atake. Ang Ergotamine ay hindi dapat gamitin upang gamutin ang mga karaniwang sakit ng ulo na tension o kahit anong sakit ng ulo na parang iba mula sa karaniwang sakit ng ulong migraine. ...

Side Effect:

Kumuha ng emerhensyang tulong medikal kung ikaw ay mayroong alinman sa mga senyales ng reaksyong alerdyi: pamamantal; hirap sa paghinga; pamamaga sa iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. Ihinto ang paggamit ng Ergotamine at tawagan ang iyong doktor kung ikaw ay mayroong seryosong epekto tulad ng: biglang pamamanhid o panghihina, lalo na sa isang bahagi ng katawan; biglang sakit ng ulo, pagkalito, mga problema sa paningin, pananalita, o balanse; mabilis o mabagal na tibok ng puso; sakit ng kalamnan sa iyong mga braso o binti; panghihina ng mga binti; pamamanhid o pagtusok-tusok at maputla o maasul na anyo sa iyong mga daliri sa kamay at paa; matinding sakit ng iyong tiyan o ibabang likod; pag-ihi ng mas kaunti sa karaniwang o wala talaga; pamamaga o pangangati sa kahit anong parte ng iyong katawan; pag-ubo na parang sinasaksak ang dibdib at hirap ang paghinga; o mapanganib na altapresyon (matinding sakit ng ulo, malabong paningin, pagtunog ng iyong mga tainga, pagkabalisa, pagkalito, sakit ng dibdib, hindi mga pantay na tibok ng puso, seizure. Ang mga hindi masyadong seryosong epekto ay maaaring may kasamang: pagkahilo, umiikot na sensasyon; panghihina; pagsusuka; o malumanay na pangangati. ...

Precaution:

Ang medikasyong ito ay pwedeng makasama sa sanggol sa sinapupuna o pinasusong sanggol. Huwag iinumin ang Ergotamine kung ikaw ay buntis o nagpapasuso. Huwag gagamitin ang medikasyong ito kung ikaw ay hindi hiyang sa Ergotamine o ibang mga ergot na gamot, o kung ikaw ay may kasaysayan ng sakit sa puso, anghina (sakit ng dibdib), mga problema sa sirkulasyon ng dugo, kasaysayan ng atake sa puso o atakeng serebral, coronary artery disease, hindi kontroladong altapresyon, matinding sakit sa atay o bato, o seryosong inpeksyon. Ang paggamit ng ilang mga medikasyong kasama ng Ergotamine ay pwedeng magsanhi ng mas pagpapaunti sa daloy ng dugo kaysa sa Ergotamine lamang, na pwedeng magsanhi ng mapanganib na mga epekto. Sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng ibang mga medikasyong iyong ginagamit. Sabihin rin sa iyong doktor ang tungkol sa kahit anong kondisyong medikal, lalo ng altapresyon, sakit sa atay o bato, o mapanganib na mga salik para sa coronary artery disease (dyabetis, altapresyon o kolesterol, menopos o hysterectomy, pananagarilyo, paggamit ng mga tabletang kontra pagpaparami, sobrang timbang, pampamillyang kasaysayan ng coronary artery disease, o lalaking may edad na higit 40 taon. Ang medikasyong ito ay gagamutin lamang ang sakit ng ulo na nagsimula na. Hindi nito pipigilan ang mga sakit ng ulo o babawasan ang bilang ng mga atake. ...