Ertapenem - injectable


Unknown / Multiple | Ertapenem - injectable (Medication)


Desc:

Ang Ertapenem ay ginagamit upang gamutin ang iba-ibang mga inpeksyong bakteryal. Ang medikasyong ito ay kilala bilangcarbapenem-type na antibiyutiko. Ginagamot ang antibiyutikong ito sa mga inpeksyong bakteryal lamang. Hindi ito gagana para sa mga inpeksyong pang-halamang singaw (halimbawa, karaniwang sipon, trangkaso). Ang mga hindi kinakailang gamit o maling paggamit ng kahit anong antibiyutiko ay pwedeng magpababa ng pagkaepektibo. ...

Side Effect:

Kumuha ng emerhensiyang tulong medikal kung ikaw ay mayroong kahit ano sa mga senyales ng reaksyong alerdying ito: pamamantal; hirap sa paghina; pamamantal ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. Tawagan ang iyong doktor kung ikaw ay mayroong seryosong epekto tulad ng: lagnat; pamamantal, matinding pagtusok-tusok, pamamanhid, sakit, panghihina ng kalamnan; kawalan ng balanse o koordinasyon, hirap sa paglakad; mga pangangatog, pagkibot, o matigas (sobrang tigas) na kalamnan; mga seizure (kawalan ng malay o kombulsyon); o pagtatae na matubig o madugo. Ang mga hindi masyadong seryosong epekto ay maaaring may kasamang: malumanay na pagduduwal o pagtatae, konstipasyon; pangangati ng ari ng babae o diskarga; o sakit, pamumula, o malumanay na pamamawis kung saan itinurok ang gamot. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong kahit anong uri ng mga alerhiya. Bago tumanggap ng medikasyong ito sa pamamagitan ng pagturok sa kalamnan, sabihin rin sa iyong doktor o parmaseutiko kung ikaw ay hindi hiyang sa kahit anong mga amide-type na anestetiko (halimbawa, lidocaine). Bago gamitin ang medikasyong ito, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo ng mga karamdaman sa utak (halimbawa, mga seizure, pinsala sa ulo, tumor), sakit sa bato, mga sakit sa tiyan/bituka (halimbawa, kolaitis). Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...