Erythromycin


Arrow Pharmaceuticals | Erythromycin (Medication)


Desc:

Ang Erythromycin ay isang antibayotiko na nabibilang sa mga klase ng antibayotikona tinatawag na “macrolide antibiotics” kasama ng iba pang antibayotiko gaya ng “azithromycin” at “clarithromycin”. Ito ay ginagamit upang malunasan ang iba’t-ibang uri ng impeksyon gaya ng mga impeksyon sa itaas at ibabang bahagi ng respiratory tract, impeksyon sa balat, “acute pelvic inflammatory disease,” “erythrasma,” at iba pa, na naidulot ng mga bakterya gaya ngStreptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Staphylococcus aureus, Neisseria gonorrhoeae at marami pang iba. Ang Erythromycin, gaya ng lahat ng antibayotikong macrolide ay pinipigilan, ng walang epekto sa selula ng katawan ng tao, ang selula ng mga bakterya na lumaki at dumami na nagiging hadlang sa kakayanang gumawa ng protina. Ang Erythromycin ay hindi kayang mapuksa ng mag-isa ang mga mga bakterya gaya ng Haemophilus influenzae, kinakailangang gamutin ito magkasama ang Erythromycin at tamang dosis ng sulfonamides. ...

Side Effect:

Humanap ng mabilisang tulong medikal kung ikaw ay magkakaroon ng mga sumusunod:pamamaga; hirap sa paghinga; pamamaga ng mukha, labi, dila at lalamunan. Agad tumawag ng doktor kung ikaw ay makakaranas ng mga sumusunod na epekto:malubhang pagkahilo, pagkahimatay, mabilis at pumipintig na tibok ng puso; pagduduwal, pananakit ng itaas na bahagi ng tiyan, pangangati, pagkwala ng gana kumain, madilim na kulay ng ihi, kulay putik na dumi, paninilaw ng mata at balat; pagtatae na tila tubig o may dugo; problema sa pagdinig; pagsusuka o kakaibang pakiramdam pagkatapos kumain (sa mga bata nag gagamot ng erythromycin); matinding reaksyon sa balat – lagnat, pamamaga ng lalamunan, pamamaga ng mukha o dila, nakakapasong pakiramdam sa iyong mata, pananakit ng balat, sinusundan ng mapula o mala-ube na kulay ng pamamandtal na kumakalat (lalo na sa mukha o itaas na bahagi ng katawan) at nagdudulot ng pamamaltos at pagbabalat. Ang mga hindi gaanong seryosong epekto ng gamot ay ang mga sumusunod:katamtamang pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, o pananakit ng tiyan; pagkahilo, pananakit ng ulo, pagkapagod; pangangati ng ari ng babae o “discharge;” o mahinay napangangati o pamamantal. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong doktor o parmasyutika kung ikaw ay may alerdyi sa erythromycin, azithromycin, clarithromycin, dirithromycin, o anumang gamot. Ipaalam sa iyong doktor at parmasyutika kung anong mga gamot, nangangailangan man ng reseta o hindi, ang iyong ginagamot, lalo na ang ibang antibayotiko, anticoagulants at mga bitamina. Ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng sakit sa atay, paninilaw ng balat o mata, colitis, o problema sa tiyan. Ipaalam sa iyong doktor kung ikaw nagbubuntis, may planong magbuntis, o nagpapasuso. Tawagan ang iyong doktor kung ikaw ay mabuntis habang naggagamot ng erythromycin. Kung ikaw ay isasailalim sa operasyon, kabilang na ang operasyong dental, ipaalam sa iyong doktor o dentista kung ikaw ay naggagamot ng erythromycin. ...