Esgic


Forest Laboratories | Esgic (Medication)


Desc:

Ang Esgic ay kumbinasyong gamot ng “acetaminophen,” “butalbital,” at “caffeine” na ginagamit upang lunasan ang tensyong pananakit ng ulo na dulot ng kontraksyon ng mga kalamanan. Habang ang Acetaminophen ay nagpapababa ng kirot ng pananakit ng ulo, ang caffeine ay nagpapataas ng mga epekto ng acetaminophen. Ang Bulabital ay isang pampakalma na nagpapababa ng pagkabalisa o anxiety at nagdudulot ng pagkaantok at pagpapahinga. ...

Side Effect:

Pagduduwal, pagsusuka, pananakit ng sikmura, panginginig (tremor), kakulangan sa paghinga, pagdalas ng pag-ihi, pagkahilo o pagkaantok ay mga karaniwang epekto ng gamot. Tawagan ang iyong doktor kung ang mga nasabing epekto ay magpatuloy o lumala. Ang mas malubhang epekto ng gamot ay mangangailangan ng agarang atansyong medikal. Kasama na rito ang mga sumusunod:reaksyong allergy—pamamantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila, o ng mukha; mabilis, pumipintig, o hindi pantay na tibok ng puso; pagkaantok o kakapusan sa paghinga; pagduduwal, pananakit ng itaas na bahagi ng tiyan, pangangati, pagkawala ng gana kumain, madilim na kulay ng ihi, kulay putik na dumi, paninilaw; o madaling magpasa o magdugo, kakaibang panghihina, lagnat, pagiginaw, pananakit ng katawan, sintomas ng trangkaso. ...

Precaution:

Bago gumamit ng gamot na ito ay ipaalam muna sa iyong doktor kung mayroong allergy, o kung ikaw ay gumagamit ng ibang gamot at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng mga sumusunod na kundisyon:malubhang problema sa paghinga tulad ng“bronchopneumonia,” “porphyria,” sakit sa atay, sakit sa bato, pampamilya o personal na kasaysayan ng regular na paggamit ng gamot o pag abuso sa gamot o alak, sakit sa pagiisip o mood, problema sa sa sikmura o tiyan kagaya ng ulcer sa tiyan. Sapagkat ang Esgic ay maaaring magdulot ng pagkahilo o pagkaantok, huwag magmamaneho o gagamit ng mabibigat ng makinarya hanggat hindi sigurado na na ligtassa paggamit ng mga ito. Di nirerekomenda ang paggamit ng gamot ng walang pagsangguni sa doktor kung ikaw ay nagbubuntis o nagpapasuso. ...