Alitretinoin


BCM | Alitretinoin (Medication)


Desc:

Ang Alitretinoin ay isang pangkasalukuyang retinoid. Inaapektuhan ng Alitretinoin ang paglaki at pagbuo ng mga selula sa balat. Ang Alitretinoin topical ay ginagamit upang gamutin ang mga sugat sa balat na sanhi ng AIDS-related sa Kaposi’s sarcoma. Ang medikasyong ito ay ginagamit upang gamutin ang mga pasyenteng mayroong ilang uri ng AIDS-related na kanser (Kaposi’s sarcoma). Ang Alitretinoin ay kasama sa klase ng medikasyong tinatawag na mga retinoid. Ito ay gumagawa sa pamamagitan ng pag-apekto sa paglaki ng mga selula ng balat. ...

Side Effect:

Ang pamumula, pamamantal, sakit, nasusuno, kumikirot o pangingilabot sa bahaging pinagturuka. Kung alinman sa mga epektong ito ang tumagal o lumala, sabihin ng maagap sa iyong doktor o parmaseutiko. Sabihin sa iyong doktor agad kung alinman sa mga hindi malamang ngunit seryosong epekto ang mangyari: pamamaltos/pamamalat/pag-awas ng balat o matinding nasusunog/pagkitor ng balat, pamamaga ng balat. Ang napakaseryosong reaksyong alerdyi sa gamot na ito ay madalang. Ngunit, humingi ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay makaranas ng alinmang sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi kasama ang: pamamantal, pangangati/ pamamaga (lalo ng mukha/dila/lalalumunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipabatid sa iyong doktor kung ikaw ay may kahit anong uri ng alerhiya. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang gamot at kung ikaw ay mayroong ilang uri ng kanser (skin T-cell na limpoma). Ang medikasyong ito ay maaaring gawin kang higit na sensitibo sa araw. Iwasan ang matagal na pagbabad sa raw, pangungulting kubol at ilaw na araw. Gumamit ng sunscreen at magsuot ng protektibong damit kapag nasa labas. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...