Esomeprazole


Unknown / Multiple | Esomeprazole (Medication)


Desc:

Ang Esomeprazole ay ginagamit upang gamutin ang gastroesophageal reflux disease (GERD), isang kondisyon kung saan ang pabalik na daloy ng mga asidong mula sa tiyan ay nagsasanhi ng pangangasim ng sikmura at posibleng pinsala ng esophagus (tubo na nasa pagitan ng lalamunan at tiyan). Ang Esomeprazole ay ginagamit rin upang bawasan ang tiyansa ng mga taong gumagamit ng anti-inflammatory drugs (NSAIDs) na magkaroon ng mga ulser (sugat sa lining ng tiyan o bituka). Ito rin ay ginagamit kasama ng ibang mga medikasyon upang gamutin at pigilan ang pagbalik ng mga ulser sa katawang sanhi ng ilang uri ng bakterya (H. pylori). Ang Esomeprazole ay ginagamit rin upang gamutin ang mga kondisyong kung saan ang tiyan ay naglalabas ng sobrang asido tulad ng Zollinger-Ellison na sindrom. Ang Esomeprazole ay nasa isang klase ng mga medikasyong tinatawag na mga proton pump inhibitor. Ito ay gumagawa sa pamamagitan ng pagbabawas sa dami ng asido na gawa ng tiyan. ...

Side Effect:

Ang Esomeprazole ay maaaring magsanhi ng mga epekto. Sabihin sa iyong doktor kung alinman sa mga sintomas na ito ang matindi o ayaw mawala: sakit ng ulo, pagduduwal, gas, konstipasyon, tuyong bibig. Ang ilang mga epekto ay pwedeng seryoso. Kung ikaw ay makaranas ng mga sintomas na ito, tawagan agad ang iyong doktor kung alinman sa mga sintomas na ito, tawagan ang iyong doktor kaagad, o kumuha ng emerhensiyang tulong medikal: mga paltos o namamalat na balat, pamamantal, pangangati, hirap sa paghinga o paglunok, pamamaga ng mukha, lalamunan, dila, labi, mata, mga kamay, mga paa, o mga binti, pamamaos, iregular, mabilis, o kumakabog na tibok ng puso, sobrang pagod, pagkahilot, mga pulikat ng kalamnan, hindi kontroladong pangangatog ng isang parte ng katawan, matubig na dumi, sakit ng tiyan, lagnat. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay may kahit anong uri ng alerhiya. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang medikasyon at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng mababang lebel ng magnesya sa iyong dugo o sakit ng atay. Sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko kung anong mga medikasyong may reseta at wala, mga bitamina, suplementong nutrisyonal, at produktong erbal ang iyong ginagamit o balak na gamitin. Ang mga taong gumagamit ng mga proton pump inhibitor tulad ng esomeprazole ay maaaring maging mas malamang na magpinsala sa pupulsuhan, balakang, o gulugod kaysa sa mga taong hindi gumagamit ng mga medikasyong ito. Ang panganib ay pinakamataas sa mga taong gumagamit ng mataas na dosis ng isa sa mga medikasyong ito o gumagamit nito sa isang taon o higit pa. Kausapin ang iyong doktor ang tungkol sa panganib ng paggamit ng esomeprazole. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...