Estazolam


Teva Pharmaceutical Industries | Estazolam (Medication)


Desc:

Ang Estazolam ay nabibilang sa klase ng ng mga gamot na tinatawag na benzodiazepines. Ang Estazolam ay ginagamit sa maikling panahon upang malunasan ang sintomas ng insomniya, tulad ng hirap sa pagtulo o pananatiling tulog. Inumin ang gamot bago matulog kung kinakailangan. Sundin ang mga tagubilin nakalagay sa tatak para sa tamang paggamit. Huwag tataasan ang dosis o madalas ng walang payo ng iyong doktor sapagkat ang Estazolam ay maaaring maging kagawian na maaaring makasama. ...

Side Effect:

Ang pinaka madalas na epekto ng estazolam ay pagkaantok, mabagal na pagkilos, pagkahilo at hirap na koordinasyon. Ang madalang na epekto ng gamot ay pagkabalisa, pagkalito, depresyon, pagkawala ng memorya sa mga naganap pagkatapos gumamit ng gamot, pagbilis ng tibok ng puso, pumipintig o hindi regular na tibok ng puso. Kung ang mga nasabing epekto ay manatili o lumala, tawagan ang iyong doktor. Ang mas madalang ngunit malubhang epekto ng gamot ay pagkalito, pagka taranta, pagkahibang, pagka iritable, pagkabalisa, pagkakaroon ng guni guni, pangingisay, kakaiba o mapusok na ugali, pagbagsak ng presyon ng dugo, panghihina ng kalamnan, pamamantal o pangangati, sugat sa bibig at lalamunan, lagnat at pagiginaw, hirap sa pagtulog, kakaibang pagkilos ng katawan o ng mga mata, kakaibang pagpasa o madaling magdugo, malubhang pagkapagod o pagkahina, at paninilaw. ...

Precaution:

Bago gumamit ng gamot na ito ay ipaalam sa iyong doktor kung mayroong alerdyi sa gamot na ito, sa ibang gamot, o kung ikaw ay ibang mga alerdyi. Ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang gamot at nakararanas o nakaranas ng mga sumusunod:depresyon, sakit sa pag-iisip, pangingisay o seizure, problema sa paghinga o sakit sa baga, sakit sa bato o sa atay. Sapagkat ang Estazolam ay nagdudulot ng pagkahilo at pagkaantok, huwag magmamaneho o gagamit ng mabibigat na makinarya hangga’t hindi nakasisigurong ligtas ipagpatuloy ang mga gawaing ito. Di nirerekomenda ang paggamit ng gamot ng walang pagsangguni sa doktor kung ikaw ay nagbubuntis o nagpapasuso. ...