Esterified estrogens and methyltestosterone


Abbott Laboratories | Esterified estrogens and methyltestosterone (Medication)


Desc:

Ang kombinasyon ng mga Esterified estrogen at methyltestosterone ay ginagamit upang gamutin ang mga sintomas ng menopos sa mga pasyenteng hindi gumaling pagkatapos gamutin ng mga estrogen lamang. Ang Esterified estrogen ay gawa ng taong halo ng mga estrogen. Ang estrogen ay isang hormon na ipinipuprodyus ng katawan na mas marami sa mga babae. Ito ay kinakailangan para sa normal na pansekswal na pagbuo sa mga babae at para sa regulasyon ng regla habang mga pag-aanak na panahon. Ang methyltestosterone ay isang gawa ng taong porma ng testosterone, isang hormon na ipinuprodyus ng katawan na mas marami sa mga lalaki at mas kaunti sa babae. Ang mga sintomas ng menopos ay nangyayari sa mga pagbabago ng balanse ng hormon sa katawan ng babae. Ang mga kombinasyon ng gamot na ito ay nagpapaginhawa sa mga sintomas ng menopos sa pamamagitan ng pagdadag ng mas maraming hormon sa katawan. ...

Side Effect:

Ipaalam sa iyong tagapagbigay ng alagang pangkalusugan kung ikaw ay mayroong alinman sa mga senyales ng reaksyong alerdyi na ito: pamamantal; hirap sa paghina; pamamantal ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. Abisuhan ang iyong doktor kung ikaw ay mayroong seryosong epekto tulad ng: sakit ng dibdib o mabigat na pakiramdam, sakit na kumakalat sa braso o balikaw, pagduduwal, pamamawis, pangkalahatang masamang pakiramdam, mabilis na pagbigat, pagkalito, hindi pangkaraniwang mga pag-iisip o gawi, sakit, pamamaga, o panlalambot sa iyong tiyan, pagduduwal, sakit ng tiyan, kawalan ng ganang kumain, paninilaw (paninilaw ng balat o mga mata), bukol sa suso, diskarga sa utong, mga pagbabago sa kulay ng balat, dumaming buhok sa mukha, pagkakalbo sa mga lalaki, pagbabago sa boses; sakit ng ulo, paglalagas ng buhok, depresyon, pagkabalisa; o bumabang pansekswal na drayb, pagkainutil, o hirap na magkaroon ng kasukdulan sa pakikipagtalik. ...

Precaution:

Sa mga pasyenteng mayroon ng hypertriglycemia, ang estrogen na terapiya ay maaaring maiugnay sa mga elebasyon ng plasma triglyceride na nagsasanhi ng pankreyataitis at ibang mga komplikasyon. Dahil ang mga estrogen ay maaaring magsanhi ng ilang antas ng retensyon ng tubig, ang mga pasyenteng mayroong kondisyong maaaring maimpluwensyahan ng salik na ito, tulad ng panghihina ng puso o bato, ay dapat na maiging mag-obserba kung ang mga estrogen ay pinreskriba. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay hindi hiyang dito, sa ibang mga gamot o may kahit anong uri ng alerhiya. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang medikasyon at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng mga sumusunod na kondisyon: sakit sa bato, kolaitis, o mga problema sa bato. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...