Estraderm


Novartis | Estraderm (Medication)


Desc:

Ang Estraderm ay may lamang aktibong sangkap na estradiol na natural na lumilitaw na proma ng pangunahing pansekswal na hormon, estrodyen. Ang medikasyong ito ay ginagamit para sa terapiyang pagpapalit ng hormon upang ginhawahin ang mga sintomas ng menopos. Ang ikalawang linya ng opsyon para pigilan ang osteoporosis sa mga postmenoposal na mga babae na nasa mataas na panganib ng mga pinsala at hindi hindi pwedeng gumamit ng ibang mga gamot na nilisensyahan para pigilan ang osteoporosis. ...

Side Effect:

Ang karamihan sa mga epekto ay tumatagal o nagiging abala kapag ginamit ang Estraderm: sakit sa buto paa; pagsisimula ng pagdurugo; panlalambot ng suso; pagkahilo; sakit ng leeg o likod; pagduduwal; pamumula/iritasyon sa bahaging pinaglagyan; pag-iiba ng bigat. Humingi kaagad ng atensyong medikal kung alinman sa mga matinding epekto ang mangyari gumagamit ng Estraderm: matinding reaksyong alerdyi (pamamantal; pangangati; hirap sa paghina; paninikip ng dibdib; pamamaga ng bibig, mukha, labi, o dila); abnormal na pagdurugo ng ari ng babae; mga bukol sa suso; sakit ng suso; pagbabago sa pagdurugo ng ari ng babae (halimbawa, spotting, biglang pagdurugo, tumagal na pagdurugo); pagbabago sa paningin o pananalita (halimbawa, pagbabago sa sukat ng lenteng kontak, kawalan ng paningin); sakit ng dibdib; pag-ubo ng dugo; mga pagbabago sa kaisipan/kalooban (halimbawa, matinding depresyon, kawalan ng memorya); panghihina sa isang parte; sakit o panlalambot ng kalamnan ng binti o dibdib; sakit, pamamaga, o panlalambot ng tiyan; matinding sakit ng ulo o pagsusuka; bigla, matinding sakit ng ulo, pagsusuka, pagkahilo, o pagkahimatay; bigla pagkakapos ng hininga; pamamaga ng mga kamay o paa; hindi pangkaraniwang diskarga sa ari ng babae, pangangati, o amoy; panghihina o pamamanhid ng braso o binti; paninilaw ng balat o mga mata. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Estraderm, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko kung ikaw ay hindi hiyang; o kung ikaw ay mayroong kahit anong ibang mga alerhiya. Ang produktong ito ay maaaring may lamang hindi aktibong sangkap, na pwedeng magsanhing reaksyong alerhiya o ibang mga problema. Bago gamitin ang medikasyong ito, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko ang iyong kasaysaysan sa iyong kasaysayang medikal, lalo ng: pagdurugo sa ari ng babaeng hindi alam ang sanhi, ilang mga kanser (tulad ng kanser sa suso, kanser sa matris/mga obaryo), mga pamumuo ng dugo, atakeng serebral, sakit sa puso (tulad ng atake sa puso), sakit sa atay , sakit sa bato, pampamilyang kasaysayang medikal (lalo ng mga bukol sa suso, kanser, mga pamumuo ng dugo, angioedema), mga karamdaman sa pamumuo ng dugo (tulad ng kakulangan ng protinang C o protinang S), altapresyon, dyabetis, mataas na mga lebel ng kolesterol/triglyceride, sobrang timbang, lupus, sobrang hindi aktibong teroydeo (hypothyroidism), imbalanse ng mineral (mababa o mataas na lebel ng kaltsyum ng dugo), ilang problema ng hormon (hypoparathyroidism), mga problema sa matris (tulad ng mga fibroid, endometriosis), sakit sa pantog, hika, mga seizure, mga sakit ng ulong migraine, ilang karamdaman sa dugo (porphyria), mga karamdaman sa kaisipan/kalooban (tulad ng demensya, depresyon). Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...