Alkeran


GlaxoSmithKline | Alkeran (Medication)


Desc:

Ang Alkeran/melphalan ay isang niriresetang medikasyon lamang, ginagamit upang gamutin ang ilang uri ng kanser sa utak ng buto (madaming myeloma, kanser sa obaryo). Ang Alkeran ay sumasalungat sa paglaki ng mga selula ng kanser, na nasisira rin kalaunan. Inumin ang gamot na ito gamit ang bibig, kadalasan ay isang beses sa isang araw ayon sa dinirekta ng iyong doktor. Maaaring idirekta ng iyong doktor na inumin mo ang gamot na ito sa walang lamang tiyan. ...

Side Effect:

Ang mga seryosong epekto ay maaaring may kasamang: madaling pagpapasa o pagdurugo, hindi pangkaraniwang panghihina; lagnat, ginaw, mga sakit ng katawan, mga sintomas ng trangkaso ; pagduduwal, pag-iiba ng tiyan, mababang lagnat, kawalan ng ganang kumain, ihing madilim ang kulay, duming kulay putik, paninilaw; nalaktawang regla; hindi pangkaraniwang mga bukol o masa; mapulang pamamantal, mabilis na pulso, sakit, pagbaba ng timbang; mga problema sa paghinga o ubo na ayaw maalis; o maputla o madilaw nabalat, ihing madilima ng kulay, pagkalito at pnghihina. Ang mga hindi masyadong seryosong epekto ay maaaring may kasamang: malumanay na pagduduwal, pagsusuka, pagtatae; mga puting pitsa o sugat sa loob ng iyong bibig o mga labi; pansamantalang paglalagas ng buhok; o malumanay na pangangati ng balat. Kung alinman sa mga ito ang tumagal o lumala, humingi ng alagang medikal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay hindi hiyang sa melphalan o kung ikaw ay mayroong ibang mga alerhiya. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay may sakit sa bato, bumabang utak ng buto mula sa ibang mga sakit o medikasyon, o kung ikaw ay mayroong nakaraang kanser o radyasyong paggagamot. Huwag magkakaroon ng imyunisasyon/baksinasyon ng walang pahintulot ng doktor. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...