Ethambutol - oral


Panacea Biotec Ltd | Ethambutol - oral (Medication)


Desc:

Ang Ethambutol ay isang antibiyotiko na ginagamit kasama ang iba pang gamot upang malunasan ang sakit na tuberkulosis (TB). Ang antibiyotikong ito ay nagpapagaling lamang ng mga impeksyon dulot ng bakterya, ito ay hindi makakatulong sa mga bayral na impeksyon gaya ng karaniwang sipon o trangkaso. Ang preskripsyong ito ay gamot at dapat gamitin ayon sa payo ng iyong doktor para sa iyong kundisyon. Ang dosis ay batay sa iyong kundisyong medikal at tugon sa paggagamot. ...

Side Effect:

Pananakit ng ulo, pagkawala ng gana kumain, pananakit ng tiyan, o pagduduwal at pagsusuka ay mga karaniwang dulot ng gamot na maaaring maransan. Isangguni sa iyong doktor kung ang mga epektong ito ay magpatuloy o lumala. Ang mga maaaring maging malubhang epekto gaya ng alerdyi ay ang mga sumusunod:pamamantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila, o mukha; pagbabago ng paningin gaya ng paglabo/pagbaba ng paningin, pagkabulag sa mga nakikitang kulay, paulit-ulit na pagduduwal o pagsusuka, kakaibang panghihina o pagod, malalang pananakit ng tiyan o sikmura, paninilaw, madilim na kulay ng ihi, pamamanhid or pakiramdam ng kilabot sa braso at binti, daliri sa paa at kasukasuan,pabago-bago ng pag-iisip at ng mood gaya ng pagkalito o pagkakaroon ng guni-guni, palatandaan ng bagong impeksyon gaya ng lagnat, paulit-ulit na pamamaga ng lalamunan, mabilis na pagdurugo at pamamasa. ...

Precaution:

Sumangguni muna sa iyong doktor kung ikaw ay may isang uri ng alerdyi bago gamitin ang gamot. Sabihin sa iyong dokto kung ikaw ay gumagamit ng iba pang gamot at kung ikaw may iba pang karamadaman o nakararanas ng mga sumusunod na kundisyon:suliranin sa mata gaya ng optic neuritis, katarata, diabetic retinopathy, sakit sa atay, sakit sa bato, o paginom ng alak. Sapagkat ang Ethambutol ay maaaring maging sanhi ng problema sa paningin, huwag magmamaneho o gagamit ng mabibigat na makinarya hanggat hindi nakatitiyakna ligtas na ipagpatuloy ang nasabing gawain. Huwag din iinom ng labis na alak. Di nirerekomenda ang paggamit ng gamot ng walang pagsangguni sa doktor kung ikaw ay nagbubuntis o nagpapasuso. ...