Ethavex


Economed Pharmaceuticals | Ethavex (Medication)


Desc:

Ang Ethavex ay tumutulong upang mapalapad ang mga daluyan ng dugo na nagpapaganda ng pagdaloy ng dugo sa buong katawan. Ito ay ginagamit na panlunas ng mga sakit sa mga daluyan ng dugo at nagpapabuti ng sirkulasyon. Gamitin ang gamot na ito sa pamamagitan ng pag-inom ayon sa reseta na karaniwang tatlong beses sa isang araw. Tiyakin mabuti na susundin ang tamang dosis ng gamot. Huwag tataasan ang dosis o itigil ang paggamit ng hindi muna sumasangguni sa iyong doktor. Ang gamot na ito ay maaring inumin kasama ng pagkain o gatas kung sakaling sumakit ang tiyan sa pag-inom. ...

Side Effect:

Maaaring makaranas ngpagduduwal, pananakit ng tiyan, pagkawala ng gana kumain, pagtatae,pamumula, labis na pagpapawis, pananakit ng ulo, pagkaantok, pagkapagod, pagkahilo o pamamantal sa mga unang araw ng pag-inom ng gamot dulot ng di sanay na katawan. Ipaalam sa iyong doktor kung patuloy na makaranas ng mga nasabing epekto o kung ito ay labis nagiging abala. Ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay nakakaranas ng:mabagal/hindi regular na tibok ng puso, kakaibang panghihina, hirap sa paghinga, pagbabago ng paningin. Tawagan ang iyong doktor kung iyong mapapansin ang mga nasabing epekto. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong:ibang karamdaman, glaucoma, alerdyi (lalo na sa gamot). Gamitin ng may pagiingat sa pagsasagawa ng mga tungkulin na nangangailangan ng pagka-alisto kung sakaling ang gamot na ito ay maging sanhi ng pagkaantok o pagkahilo. Limitahan ang paginom ng alak. Ang nagbubuntis ay maaaring gumamit ng gamot na ito kung tunay na kinakailangan. Isangguni ang mga panganib at mga pakinabang sa iyong doktor. Sa kadahilanan na ang mga munting bahagi ng gamot na ito ay matatagpuan sa gatas ng ina, isangguni sa iyong doktor bago magpasuso. ...