Ethchlorvynol - oral


Unknown / Multiple | Ethchlorvynol - oral (Medication)


Desc:

Ang Ethchlorvynol ay ginagamit upang malunasan ang insomniya (hirap sa pagtulog). Ngunit sa pangkalahatan, ang gamot na ito ay napalitan na ng ibang gamot upang malunasan ang insomniya. Kung ang ethchlorvynol ay regular na ginagamit (halimbawa, araw-araw) upang maging tulong sa pagtulog, ito ay maaring hindi na maging epektibo ng mahigit sa isang linggo. ...

Side Effect:

Ang gamot na ito ay nagiging sanhi ng pagka-antok at pagkahilo. Iwasan ang anumang gawain na nangangailangan ng pagka alerto. Ikaw ay maaaring makaranas ng pananakit ng ulo, pananakit ng tiyan, pagkahilo o di magandang panlasa sa bibig sa loob ng mga ilang unang araw kung saan ang iyong katawan ay umaayon sa gamot. Kung ang mga epekto nasabi ay magpatuloy magsimulang makaabala, ipaalam sa iyong doktor. Ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay magkaroon ng mga sumusunod:pagkalito, pagkakaroon ng bangungot, pagkawala ng koordinasyon, pagkahimatay, hirap sa paghinga, pananakit ng dibdib, hindi regular na tibok ng puso, pagpapantal, pangangati, paninilaw ng mata o balat.

...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong allergy. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay may kasaysayang medikal ng:sakit sa atay o bato. Iwasan ang paginom ng alak o iba pang gamot pampakalma habang gumagamit ng gamot na ito, sapagkat maaaring magdulot ng sobrang pagkaantok. Ang mga matatanda ay kadalasang sensitibo sa epekto ng gamot na ito. Di nirerekomenda ang paggamit ng gamot ng walang pagsangguni sa doktor kung ikaw ay nagbubuntis o nagpapasuso. ...