Ethmozine


Shire | Ethmozine (Medication)


Desc:

Ang Ethmozine/moricizine ay nabibilang sa klase ng mga gamot na kilala sa tawag na “antidysrhythmics. ” Ang gamot na ito ay pinipigilan na magkaroon ng hindi normal na pagdaloy ng kuryente sa isang hindi normal na pagtibok ng puso nang sa gayon ay magkaroon ng normal na pagtibok. Ang gamot na ito ay ginagamit upang malunasan ang malubha at maaaring nakamamatay na hindi normal at mabilis na pagtibok ng puso (hal. “persistent ventricular tachycardia”). Inumin ang gamot na ito 2 hanggang 3 beses sa isang araw, ngunit inumin ayon sa reseta ng doktor. Ang dosis ay ayon sa galaw ng iyong bato/atay, kundisyong medikal, at pagtugon sa terapi. ...

Side Effect:

Agad ipaalam sa iyong doktor kung mayroong maranasan ng mga sumusunod na malubhang epekto:lagnat, mabilis na pagdurugo/pagpasa, palatandaan ng sakit sa atay (hal. paulit-ulit na pagduduwal/pagsusuka, pananakit ng tiyan o sikmura, paniniwal ng mata/balat, madilim na kulay ng ihi, labis na pagkapagod). Ang mga hindi karaniwang epekto ay ang mga sumusunod:pananakit ng tiyan, “heartburn”, pagsusuka, labis na pagpapawis, pananakit ng kalamnan o kasukasuan, pagtatae, panunuyo ng bibig, hirap sa pagtulog at panlalabo ng paningin. Agarang humanap ng atensyong medikal kung ikaw ay makakaranas ng mga sintomas ng malubhang reaksyong alerdyi kabilang na ang:pamamantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/lalamunan) matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gumamit ng gamot na ito, ipaalam sa iyong doktor ang iyong kasaysayang medikal, lalo na ang:nakalipas na atake sa puso (sa loob ng 2 taon), pananakit ng dibdib (angina), paglaki ng puso (cardiomegaly), mataas na potasyum sa dugo, tiyak na mabagal/hindi regular na tibok ng puso (“sick sinus syndrome”), problema sa atay, problemas sa bato, pacemaker sa puso. Ipaalam sa iyong dokto kung mayroong alerdyi. Di nirerekomenda ang paggamit ng gamot ng walang pagsangguni sa doktor kung ikaw ay nagbubuntis o nagpapasuso. ...