Ethosuximide - oral


Zandu Pharmaceuticals | Ethosuximide - oral (Medication)


Desc:

Ang medikasyong ito ay ginagamit ng mag-isa o kasama ng ibang mga medikasyon upang pigilan at kontrolin ang ilang uri ng seizure (absence o petit mal seizure). Ito ay gumagawa sa pamamagitan ng pagkokontrol sa abnormal na elektrikal na gawains a utak na nangyayari habang seizure. Inumin ang gamot na ito sa pamamagitan ng bibig ng mayroon o walang kasamang pagkain, kadalasang isa o dalawang beses araw-araw o ayon sa dinirekta ng iyong doktor. Kung ikaw ay gumagamit ng likidong porma ng medikasyong ito, maingat na sukatin ang dosis sa pamamagitan ng paggamit ng espesyal na panukat na aparato/kustara. Huwag gagamit ng pambahay na kutsara dahil maaaring hindi mo makuha ang tamang dosis. Ang dosis ay nakabase sa iyong edad, kondisyong medikal, mga lebel ng ethosuximide sa dugo, at pagtugon sa paggagamot. Para sa mga bata, ang dosis ay maaari ring ibase sa kanilang timbang. ...

Side Effect:

Ang pagkaantok, pagkahilo, pagkapagod, sakit ng ulo, pag-iiba ng tiyan , kawalan ng ganang kumain, pagduduwal, pagbaba ng timbang, pagtatae, o kawalan ng koordinasyon ay maaaring mangyari. Kung alinman sa mga epektong ito ang tumagal o lumala, sabihin ng maagap sa iyong doktor o parmaseutiko. Ang kaunting mga taong gumamit ng mga anticonvulsant para sa kahit anong kondisyon (tulad ng seizure, karamdamang baypolar, sakit) ay maaaring makaranas ng depresyon, mga pag-iisip/pagsubok ng pagpapakamatay, o ibang mga problemang pangkaisipan/kalooban. ...

Precaution:

Bago gamitin ang ethosuximide, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko kung ikaw ay may kahit anong uri ng alerhiya. Ang produktong ito ay maaaring may lamang hindi aktibong sangkap, na pwedeng magsanhing reaksyong alerhiya o ibang mga problema. Bago gamitin ang medikasyong ito, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo ng: sakit sa atay, sakit sa bato, mga karamdaman sa pag-iisip/kalooban (tulad ng depresyon, sikosi). Ang gamot na ito ay maaaring gawin kang nahihilo o naaantok. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...