Ethyol


MedImmune | Ethyol (Medication)


Desc:

Ang Ethyol/amifostine ay isang “chemoprotectant. ”Ang gamot na ito ay ginagamit upang mabantayan ang mga bato laban sa mga masasamang epekto dulot ng “cisplatin” matapos maibigay sa mga pasyente na mayroong kanser sa obaryo. Ang Ethyol ay ginagamit din upang mapigilan ang panunuyo ng bibig dulot ng radyasyon na panggagamot para sa kanser sa ulo o leeg. Ang gamot na ito ay ibinibigay bilang iniksyon sa ugat ng mga propesyonal na nangangalaga ng kalusugan sa loob ng ospital bago ang paggagamot na kinakailangan. ...

Side Effect:

Kagaya ng ibang mga gamot, ang mga epekto ay maaaring maranasan. Karaniwan na ang pamumula, pagiginaw, kakaibang pakiramdam ng init o lamig, pagkahilo, pagkaantok, pagduduwal, at pagsusuka. Kung ang mga nasabing epekto ay mananatili ang magiging malala, tawagan ang iyong doktor. Ang mga malubhang epekto ng gamot ay ang mga sumusunod:pakiramdam na hihimatayin; pananakit ng dibdib, mabilis o mabagal na tibok ng puso; mahina o mababaw na paghinga; pangingisay o seizure (kombulsyon); pag-ihi ng mababa sa pangkaraniwan o hindi pag-ihi; malalang pamamantal ng balat sa tiyan, likod o itaas na bahagi ng katawan; pamumula, pamamantal, pagpapaltos sa palado talampakan; o malalang reaksyon sa balat—kasama na ang lagnat, pamamaga ng lalamunan, pamamaga ng mukha, dila, mainit na pakiramdam sa mata, pananakit ng balat, kasunod ay mapula o mala-ube na pantal sa balat na kumakalat at nagdudulot ng pagpaltos at pagbabalat. Kung iyong mapapansin ang mga nasabing epekto, agad humanap ng tulong medikal. ...

Precaution:

Bago gumamit ng gamot na ito ay ipaalam muna sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong mga alergy. Ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang gamot at kung ikaw ay nakaranas o nakararanas ng mga sumusunod:mababa o mataas na presyon ng dugo, sakit sa puso gaya ng hindi regular na tibok ng puso, “congestive heart failure,” sakit sa bato, nakalipas na stroke. Sapagkat ang Ethyol ay maaaring magdulot ng pagkahilo at pagkaantok, huwag magmamaneho o gagamit ng malalaking makinarya hangga’t hindi sigurado na magagawa ang mga ito ng ligtas. Limitahan ang pag inom ng alak. Di nirerekomenda ang paggamit ng gamot ng walang pagsangguni sa doktor kung ikaw ay nagbubuntis o nagpapasuso. ...