Pananakit ng Dibdib


Dibdib | Kardiyolohiya | Pananakit ng Dibdib (Symptom)


Paglalarawan

Chest pain may be a symptom of a number of serious conditions and is generally considered a medical emergency. The pain may be in the chest wall or in an organ within the chest.

Ang pananakit ng dibdib ay maaring isang sintomas ng ilang mga seryosong kondisyon at karaniwang itinuturing na emerhensiyang medikal. Ang kirot ay maaaring nasa pader ng dibdib o sa isang organo sa loob ng dibdib.

Mga Sanhi

Ang mga pinakakaraniwang dahilan ng pananakit sa pader ng dibdib ay ang nabanat na kalamnan o isang pinsala, tulad ng baling tadyang.

Maraming maaaring potensyal na pinagmulan ng kirot: ang pader ng dibdib kasama ang mga tadyang, ang mga kalamnan, at ang balat; ang likod kabilang ang gulugod, mga ugat at ang mga kalamnan sa likod; ang baga, ang pleura o ang trachea; ang puso kasama ang pericardium; ang aorta; ang esophagus; ang diagphragm, at ang patag na kalamnang naghihiwalay sa dibdib at mga abdominal cavities; mga kirot sa mga organong abdominal tulad ng tiyan, apdo at lapay.

Ang kirot sa dibdib ay maaaring dahil sa pleurisy, bilang resulta ng brongkitis, neumonya, o, embolismong pulmonaryo, ngunit napakadalang. Ang mga cancerous na tumor sa baga ay maaaring magdulot ng kirot habang sila'y lumalaki at tumatama sa pleura at sa mga tadyang. Ang karamdamang gastroesophageal reflux (GORD) ay maaaring tumungo sa heartburn, isang mala-nasusunog na sakit sa likod ng sternum.

Ang karaniwang karamdaman sa puso na angina pectoris ay nagdudulot ng kirot sa gitna ng dibdib na maaaring kumalat palabas patungo sa lalamunan, panga, o mga braso. Ang impraksiyong myocardial (atake sa puso) at palalang pericarditis ay parehong gumagawa ng malalang kirot sa gitna ng dibdib. Ang mitral valve ay maaaring magdulot ng matalas na kirot sa dibdib, kadalasan sa kaliwang bahagi. Ang pananakit ng dibdib ay maaari ding dahil sa pagkabalisa at emosyunal na stress. ...