Pag-ubo ng dugo


Dibdib | Pulmonolohiya | Pag-ubo ng dugo (Symptom)


Paglalarawan

Ang pag-ubo ng dugo ay isang sintomas, o medikal na tinatawag bilang haemoptysis, na dulot ng pagputok ng blood vessel sa daluyan ng hangin, baga, ilong, o lalamunan. Ito ay tumutukoy sa pagdura ng dugo sa blood-stained sputum mula sa bronchi, larynx, trachea, o baga. Ang pag-ubo ng dugo ay maaaring makita na bright-red o rusty brown streaks, mga namumuo sa plema, pinkish froth, o, mas bihirang, dugo lamang.

Mga Sanhi

Ang pinaka-karaniwan ay mga impeksyon, tulad ng pneumonia o bronchitis; at kasikipan at pagputok ng blood vessels sa baga na sanhi ng heart failure, miral stenosis, o pulmonary embolis.

Ang isang cancerous na tumor ay maaaring makagawa ng haemoptysis sa pamamagitan ng pagkain sa pader ng blood vessel. Sa mga kabataan, ang haemoptysis ay karaniwang sanhi ng presensya ng foreign body sa respiratory tract. Ang kondisyong ito ay maaaring magresulta mula sa over-anticoagulation mula sa paggagamot gamit ang drugs gaya ng warfarin. Ang malawak na non-respiratory injury ay maaaring magdulot sa isang tao ng pag-ubo ng dugo. Ang mga cardiac causes tulad ng congestive heart failure at mitral stenosis ay maaaring pagpasiyahan. Ang haemoptysis ay maaari ring makuha mula sa pagdurugo sa labas ng baga at daluyan ng hangin. Ang malubhang pagdurugo ng ilong o pagsusuka ng dugo mula sa tiyan ay maaaring magresulta ng pagtuyo ng dugo sa windpipe (o trachea). Ang dugo ay maiuubo, lalabas ito bilang hemoptysis.

Pagsusuri at Paggamot

Ang mga pagsusuri sa pag-ubo ng dugo ay ang: historya at pisikal na pagsusuri; chest X-ray; computed tomography (o CT scan); bronchoscopy; complete blood count (o CBC); urinalysis; blood chemistry profile; coagulation tests; arterial blood gas; at pulse oximetry. Ang paggamot rito ay nakadepende ng malaki sa pinagbabatayang sanhi. ...