Depresyon


Heneral at iba | Saykayatrya | Depresyon (Symptom)


Paglalarawan

Inirirepresenta ng depresyon ang abnormal na estadong emosyonal na kinakarakterisa ng labis na mga pakiramdam ng lungkot, mapanglaw, malumbay, walang halaga, parang walang saysay, at walang pag-asa na hindi tama at wala sa katotohanan.

Ang depresyon ay iba sa normal na kalungkutan dahil pinipigilan nito ang pasyente mula sa normal na pagganap sa pang-araw-araw na buhay. Ang ibang mga senyales ng depresyon ay kawalan ng enerhiya o inisyatibo (sikomotor na retardasyon), agitasyon, ayaw makihalubilo, hindi pagkakatulog, bumabang ganang kumain at/o estadong parang lantang gulay. Maaaring mawalan sila ng interes sa mga gawain na minsan ng nagging kasiya-siya; makaranas ng kawalan ng ganang kumain o labis na pagkain, mayroong mga problema sa konsentrasyon, pag-aala-ala ng mga detalye, o paggawa ng desisyon. Ang mga sintomas ay pwedeng maging sobrang tindi, sapat upang saktan ang sarili o magpakamatay.

Mga Sanhi

Ang kaloobang malungkot ay hindi talaga sikayatrikong karamdaman. Ito ay isang normal na reaksyon sa ilang mga pangyayari sa buhay, isang sintomas ng ilang mga kondisyong medikal, at epekto ng ilang mga medikal na paggagamot. Ang kaloobang malungkot ay hindi rin pangunahin o kaugnay na katangian ng ilang mga sikayatrikong karamdaman tulad ng depresyong klinikal. Kasama sa depresyon ang isang set ng mga sintomas na pwedeng magtagal ng ilang mga buwan at kung minsan ay mga taon. Ito ay hindi senyales ng pansariling kahinaan o isang kondisyon na pwedeng hilinging maalis. Halos hindi kayang ayusing ng isang taong mayroong depresyon ang kanilang sarili.

Ang mga pasyenteng nakararanas ng mga sumusunod ng sintomas ay maaaring mayroong depresyon: sobrang kalungkutan, mga problema sa pagtulog, labis na pagtulog, mga problema sa konsentrasyon, hindi kontroladong mga negatibong pag-iisip, walang ganang kumain, mabilis uminit ang ulo, tumaas na pag-inom ng alak, tumaas na walang ingat na asal, tumaas na pagod, ang mga pag-iisip na wala ng kwenta ang mabuhay pa. ...