Abuso sa Droga


Heneral at iba | Pangkalahatang Pagsasanay | Abuso sa Droga (Symptom)


Paglalarawan

Abuso sa droga, na tinatawag ding abuso sa substansiya o abuso sa kemikal, ay isang kapansanan na inilalarawan ng nakakasisirang patern ng paggamit ng isang substansiya na nauuwi sa mga problema at pagdurusa. Maraming kabataan ang nagsisimulang umabuso sa mga inereresetang mga gamot, tulad ng narkotiko (na inirereseta upang maibsan ang malalamang pagkirot), at mga stimulant, na gumagamot sa mga kondisyong tulad ng karamdaman sa kakulangan ng atensiyon at narkolepsi. Ang paggamit ng narkotiko sa mahabang panahon ay maaaring magtaas sa kailangang dosis upang maibsan ang sakit. Ang mga gamot na biglaang inalis, ay magdudulot ng mga sintomas ng withdrawal, tulad ng narcotic dependence.

Ang adiksiyon ay patuloy na pag-abuso sa narkotiko na nagiging sapilitan at nakasisira sa sarili. Kabilang sa mga komplikasyon sa pag-abuso sa narkotiko ay kawalan ng kita, mga impeksiyoj, pagkasira ng mga organo at kamatayan. Ang pag-abuso sa droga ay parte rin ng maraming problemang sosyal, tulad ng pagmamaneho habang nasa impluwensiya ng droga, karahasan, stress at pang-aabuso sa mga bata. Ang pang-aabuso ng droga ay maaari ding mauwi sa kawalan ng tahanan, krimen, kawalan ng trabaho at kahirapang mapanatili sa isang trabaho.

Mga Sanhi

Ang pag-abuso sa droga at adiksiyon ay walang iisang dahilan. Ang mga risk factor tulad ng biolohikal, sikolohikal at sosyal ay maaaring magpataas na tendensiyang umabuso sa kemikal o magkaroon ng kapansanang pagiging depende sa chemical. Ang kadalasan ng pagkakaroon ng mga kapansanan sa pag-aabuso sa mga substansiya ay mas malaki sa ibang pamilya na maipapaliwanag ng adiktibong kapaligiran ng pamilya. Kaya, karamihan sa mga propesyunal na umaabuso sa substansiya ay nakakikilala ng generikong aspeto sa risk ng pagkakaroon ng adiksiyon sa droga. ...