Sobrang Pag-inom


Heneral at iba | Pang-iwas na Medisina | Sobrang Pag-inom (Symptom)


Paglalarawan

Ang pag-abuso sa alak, inilarawan sa DSM-IV, ay isang sikayatrikong diyagnosis na naglalarawan sa paulit-ulit na paggamit ng alak sa kabila ng mga negatibong resulta. Ang pag-abuso sa alak ay minsang tumutukoy sa mas hindi tiyak na alkoholismo.

Mayroong dalawang mga uri ng alkoholiko: yaong mayroong mga tangkang anti-sosyal at naghahanap ng kasiyahan at yaong mayroong mga may kakayanang magpatuloy ng hindi umiinom sa loob ng matagal na panahon, ngunit hindi kayang kontrolin ang kanilang sarili sa oras na magsimula na sila. Ang saglit pag-inom ay isa pang porma ng pag-abuso sa alak. Ang madalas na saglit na pag-inom o pagiging sobrang lasing ng higit pa sa dalawang beses ay kinaklasipika bilang maling paggamit ng alak.

Ang pag-abuso sa alak ay isang paterno ng pag-inom na nagriresulta sa panganib sa kalusugan, mga relasyong interpersonal, o kakayanang magtrabaho. Ang ilang mga manipestasyon ng pag-abuso sa alak ay: pagpapalya sa pagtupad sa mga responsibilidad sa trabaho, paaralan o bahay; pag-inom sa mga mapanganib na sitwasyon, tulad ng habang nagmamaneho; mga problemang legal na kaugnay sa paggamit ng alak; at patuloy na pag-inom sa kabila ng mga problema na sanhi o pinalala ng pag-inom. Ang pag-abuso sa alak ay pwedeng magresulta sa pagkadepende sa alak.

Mga Sanhi

Ang pagkadepende sa alak ay walang kahit isang sanhi at hindi direktang naipapasang genetiko mula sa isang henerasyon papunta sa isa pa. Sa halip, ito ay resulta ng kompleks na grupo ng genetiko, sikolohikal, at pangkapaligirang salik.

Ang mga sintomas ay naglalarawang katangian ng pag-abuso sa alak. Ang mga pasyente ay kadalasang magrireklamo ng hirap sa mga relasyong interpersonal, mga problema sa trabaho o paaralan, at ibang mga problemang legal. Sa karagdagan, ang mga pasyente ay magrireklamo tungkol sa pagkairita at hindi pagkakatulog.

Pagsusuri at Paggagamot

Ang mga senyales ng pag-abuso sa alak ay kaugnay sa mga epekto ng alak sa sistema ng mga organo. Gayunpaman, kahit na kadalasang mayroong ganitong ebalwasyon, hindi ito kinakailangan upang gumawa ng diyagnosis ng pag-abuso sa alak. Ang mga senyales ng epekto ng alak sa sistemang central nervous ay may kasamang pagkakalasing at mahinang panghuhusga; kronik na pagkabalisa, pagkairita, at hindi pagkakatulog. Ang mga epekto ng alak sa atay ay may kaakibat na tumaas na paggawa ng atay. ...