Lagnat


Head | Pangkalahatang Pagsasanay | Lagnat (Symptom)


Paglalarawan

Ang lagnat ay tumutukoy sa pagtaas ng temperatura ng katawan. Sa teknikal na aspeto, ang kahit anong temperaturang mas mataas pa sa temperaturang nakuha mula sa bibig na 98. 6 F(37 f) o pwet na 99 F (37. 2 C) ay kinukonsiderang mataas na. Gayunpaman, ang mga ito ay nasa gitna lamang, at ang aktwal na temperatura ng katawan ay talagang higit pa o mas mababa ng F (0. 6 C) sa katamtamang temperatura na 98. 6 F. Ito rin ay maaaring magbago hanggang F (0. 6) sa loob ng isang araw.

Ang lagnat ay isang parte lamang ng sakit, kadalasang hindi mas importante kaysa ibang mga sintomas tulad ng ubo, pamamaga ng lalamunan, pagod, pananakit ng kasu-kasuan, ginaw, pagduduwal, at iba pa. Ang lagnat na nasa 104 F (40 C) o higit pa ay dapat na tumanggap ng atensyong medikal na pwedeng magresulta sa pagdidiliryo at mga kombulsyon, lalo na sa mga sanggol at bata.

Mga Sanhi

Ang pagkakaroon ng lagnat ay kadalasang kaugnay sa istimulasyon ng mga pagresponde ng sistemang immune ng katawan. Pwedeng suportahan ng lagnat ang tangka ng sistemang immune na makalamang laban sa mga nakahahawang ahente, tulad ng mga virus at bakterya, at ginagawa nito ang katawan na hindi magandang host para sa pagpaparami ng mga virus at bakterya, na sensitibo sa temperature. Hindi lamang ang mga ahenteng nakahahawa ang sanhi ng lagnat, gayunpaman. Ang pag-abuso sa amphetamine at pagtigil sa pag-inom ng alak ay parehong pwedeng maghugot ng mataas na temperatura, halimbawa. At ang mga pangkapaligirang lagnat – tulad ng mga yaong kaugnay sa heat stroke at kaugnay na mga sugat – ay pwede ring mangyari. ...