Lagnat sa Mga Bumabalik na Byahero


Head | Pangkalahatang Pagsasanay | Lagnat sa Mga Bumabalik na Byahero (Symptom)


Paglalarawan

Maraming mga byahero ang umuuwi sa bahay ng may lagnat na mayroon o walang kahit anong kasamang mga sintomas. Hanggang 8 porsyento ng mga byahero sa mga umuunlad ng bansa ang nagkakasakit, sapat para sila ay kumuha ng mga pangangalaga sa kalusugan habang nasa ibang bansa o pagkatapos bumalik sa bahay. Ang lagnat sa mga bumabalik na byahero ay pwedeng mayroong manipestasyon ng menor, prosesong limitado sa sarili o pwedeng magdala ng progresibo, banta sa buhay na sakit. Maaaring mahirap mabukod ang mga impeksyong walang halaga at seryoso base sa mga paunang resulta.

Tinanayang 15 hanggang 37 porsyento ng mga taong naglalakbay sa maikling panahon ang nakakaranas ng problema sa kalusugan habang nasa ibang bansa, at hanggang sa 11 porsyento ng mga bumabalik na byahero ang mayroong febrile na sakit. Karamihan sa mga byahero ang mayroong lagnat na may kaakibat na mga impeksyon na karaniwan sa mga taong hindi naglalakbay, tulad ng ng impeksyon sa itaas na respiratoryong trak, impeksyon sa pang-ihing trak, o pulmonyang nakukuha sa komunidad.

Mga Sanhi

Karamihan sa mga kaso, ang lagnat ay sanhi ng karaniwang sakit tulad ng tracheobronchitis, pulmonya, o impeksyon sa pang-ihing trak. Gayunpaman, ang lagnat sa mga bumabalik na byahero ay dapat na palagiang magsuspetsa sa matindi o banta sa buhay na impeksyong tropikal.

Pagsusuri at Paggagamot

Sa karagdagan sa mga karaniwang kasaysayang medikal, ang mga doktor ay dapat na kumuha ng maingat na kasaysayang paglalakbay, deskripsyon ng mga akomodasyon, impormasyon tungkol sa mga bakunang pretravel o chemoprophylaxis habang naglalakbay, kasaysayang sekswal, at listahan ng pagkakalantad at mga salik ng panganib. Ang saklaw at uri ng lymphadenopathy ay mahalagang mga pagsusuring bakas. Ang nabagong estado ng pag-iisip na may kaakibat na lagnat ay isang nakaaalarmang sintomas at nangangailangan ng agarang ebalwasyon at paggagamot. Ang malarya ay dapat na ikonsidera sa mga pasyenteng naglakbay sa mga katutubong lugar kahit na saglit lamang.

Ang enderic na lagnat ay ginagamot gamit ang mga fluoroquinolone, mga suportibong paraan sa lagnat na kaakibat ng dengue, penicillin o doxycycline sa leptospirosis, at doxycycline sa mga impeksyong rickettsial. ...