Laryngeal na Boses at Pamamaos


Bibig | Pulmonolohiya | Laryngeal na Boses at Pamamaos (Symptom)


Paglalarawan

Ang pamamaos ay tumutukoy sa abnormal na mga pagbabago sa boses. Ang pamamaos ay maaaring maihayag bilang boses na parang puro hinga, hirap, magaspang, o boses na mas malakas o mas mababa.

Mga Sanhi

Maraming mga sanhi ang pamamaos, kasama ang viral laryngitis, mga nodyul ng vocal cord, mga laryngeal papilloma, kaugnay sa gastroesophageal reflux, at mga pangkapaligirang nakakairita tulad ng pag-amoy sa usok ng sigarilyo. Ang akumulasyon ng likido sa mga vocal cord na kaugnay sa pamamaos ay tinatawag na Reinkes edema. Ang Reinkes edema ay maaaring mangyari bilang resulta ng paninigarilyo o pag-aabuso sa paninigarilyo (tumagal na pagsasalita o pagsigaw). Bihira, ang pamamaos ay resulta ng seryosong sakit tulad ng kanser ng ulo at leeg.

Pagsusuri at Paggagamot

Ang pamamaos ay maaaring maging panandalian (akyut) o pangmatagalan (kronik). Ang pahinga at oras ay maaaring makapabuti sa pamamaos. Maaaring palalain ng pag-iyak, pagsigaw, at sobrang pagsasalita o pagkanta ang problema. Ang paggaling ay maaaring magtagal ng ilang araw. Ang pagbulong ay hindi solusyon dahil pwede nitong pwersahin ang mga vocal cord ng higit pa sa pananalita. Ang pagbabawas o paghinto ng paninigarilyo ay maaari ring makatulong sa pagpapagaling ng pamamaos. ...