Labis na dosis


Heneral at iba | Emerhensiyang Medisina | Labis na dosis (Symptom)


Paglalarawan

Ang mga sobrang dosis sa droga o kemikal ay pwedeng aksidente o sadya. Ang mga sobrang dosis sa droga ay nangyayari kapag gumamit ang isang tao ng higit pa sa inirirekomendang medikal. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay maaaring maging higit na sensitibo sa ilang mga medikasyon kaya naman ang mga mataas sa terapiyutikong saklaw ng gamot ay maaaring maging nakakalason para sa kanila.

Ang mga narkotikong abuso ay maaaring gamit ang mga ilegal na mga opiate tulad ng heroin o pag-abuso sa iniriresetang gamot. Ang paggamot ng mga narkotiko sa matagal na panahon ay maaaring mangailangan ng mas mataas na dosis upang maalis ang sakit.

Ang adiksyon ay tumaas na pag-abusong narkotiko na nagiging mapilit at nakakasira ng sarili. Kasama sa mga komplikasyon ng narkotikong abuso ang kawalan ng kita, mga impeksyon, pagpapalya ng organo at kamatayan. Ang pag-abuso sa droga ay mayroon ring gampanin sa maraming mahahalagang mga problemang sosyal, tulad ng pagmamaneho sa ilalim ng impluwensya ng droga, pagkabiyolente, at istres at pag-abuso sa bata. Ang pag-abuso sa droga ay pwedeng magresulta sa kawalan ng bahay, krimen, nawawalang trabaho at hirap sa pagpapanatili ng trabaho.

Mga Sanhi

Ang sobrang dosis sa droga ay pwedeng aksidente o sadya. Ang mga aksidenteng sobrang dosis ay resulta ng pag-inom ng medikasyon ng isang bata o adultong wala sa tamang katinuan. Pwedeng mainom ng isang adulto (lalo ng mga matatanda o taong umiinom ng maraming mga gamot) ang maling medikasyon o maling dosis ng medikasyon.

Pagsusuri at Paggagamot

Ang pag-alam sa substansyang nainom ay maaaring kadalasang matukoy sa pamamagitan ng pagtatanong sa tao. Ang eksaminasyon para sa mga toxidrome, pag-eksamin sa droga, o laboratoryong eksam ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Ang ibang mga laboratoryong eksam tulad ng sa glukos, urea at mga elektrolayt, mga lebel ng paracetamol at salicylate ay karaniwang ginagawa.

Mayroong mga tiyak na panremedyo para sa ilang sobrang dosis. Ang charcoal ay kadalasang inirirekomenda kung mayroon man sa loob ng isang oras pagkatapos uminom o kung madami ang nainom. Ang mga gastric lavage, sirup ng ipecac, at buong irigasyong bowel ay bihirang ginagamit. ...