Phonic o Vocal Tics


Bibig | Neurolohiya | Phonic o Vocal Tics (Symptom)


Paglalarawan

Ang phonic tics ay mga imboluntaryong tunog na naipuprodyus sa pamamagitan ng mga gumagalaw ng hangin sa ilong, bibig, o lalamunan. Maaaring ito ay tawaging verbal tics o vocal tics ngunit karamihan sa mga diyagnostiko ay mas gusto ito ng tawaging phonic tics upang maihayag na ang mga vocal cord ay hindi kaugnay sa lahat ng tis na nagpuprodyus ng tunog.

Ang pagsabog ay maaaring maging boluntaryo (kontrolado) o medyo boluntaryo (nangyayari bilang pagtugon sa impulso na wala sa kontrol ng isang indibidwal). Ito ay nagsisimulang hindi boluntaryo (o medyo boluntaryo), ay katangian ng ilang mga neurolohikal na sakit na kinakarakterisa ng ibang uri ng tics, mga hindi boluntaryong paggalaw.

Mga Sanhi

Ang klasik na halimbawa ay Tourette na sindrom, ngunit ang ibang mga neurolohikal na karamdaman ay pwede ring resulta ng mga vocal outburst. Ang mga sikayatrikong sakit tulad ng iskisoprenya ay maaaring magkaroon ng mga vocal outburst bilang isang sintomas, at ang ilang mga taong mayroong demensya o ibang porma ng pinsala sa utak ay maaaring magpakita ng mga biglang vocal outburst na ekspresyon na mayroong pormang hindi kontrolado o hindi maayos na nariregula. Ang alak at ibang mga droga ay pwede ring magresulta sa deteryorasyon ng gawi at kontrol, na pwedeng magresulta sa mga vocal outburst kung minsan. ...