Mga Pag-iisip ng Pagpapakamatay


Head | Saykayatrya | Mga Pag-iisip ng Pagpapakamatay (Symptom)


Paglalarawan

Ang mga pag-iisip ng pagpapakamatay ay karaniwang medikal na tawag para sa mga pag-iisip tungkol sa pagkakamatay, na pwedeng maging kasing detalyado ng binalangkas na plano, na wala mismo ang aksyong pagpapakamatay. Kahit na karamihan sa mga taong nag-iisip na magpakamatay ang hindi talaga nagpapakamatay, malaking proporsyon nito ang nagtatangka naman na magpakamatay.

Karamihan sa mga taong nagkakaroon ng pag-iisip ng pagpapakamatay ang nasuri ng mayroong depresyon, mga karamdamang bipolar o ilang mga sikayatrikong karamdaman.

Mga Sanhi

Ang mga taong mayroong gawi ng pagkakamatay ang maaaring mayroong isa sa mga sumusunod na sakit sa pag-iisip:

BPD – pwedeng saktan ng mga taong nakakaranas ng kondisyong ito ang kanilang sarili o magtangkang magpakamatay. Ang ilan ay naniniwala na ang pananakit ng sarili ay maaaring maging isang paraan upang ang kanilang mga problema ay bumuti. Ito ay isang sintomas ng karamdaman sa pag-iisip at nangangailangan ng paggagamot mula sa isang espesyalista.

Depresyon – karamihan sa mga taong nasuring mayroong sakit sa pag-iisip na gustong magpakamatay, ang nakakaranas ng malubhang depresyon; Mga sikotikong sintomas – ang ilang tao ay pwedeng magsimulang magpakamatay, nalilito sa reyalidad o pinapatnubayn ng kanilang mga halusinasyon o bumubuti ang mga hindi nagagamot na sikotikong sintomas;

Mga droga at alak – ang pag-abuso sa droga (tulad ng marijuana, heroin, o amphetamine) at alak ay talagang kaugnay ng mga gawing pagpapakamatay. ...