Tensyon, Sakit ng Binti, Pagod


Mga binti | Ortopediks | Tensyon, Sakit ng Binti, Pagod (Symptom)


Paglalarawan

Ang pagod o sakit ng mga binti ay nangyayari bilang resulta ng mga kondisyong nakakaapekto sa mga buto, kasu-kasuan, kalamnan, litid, ugat, nerb, at balat.

Mga Sanhi

Karaniwan, ang sakit ay resulta ng implamasyon ng tisyu na sanhi ng mga pinsala o sakit. Ang kahit anong pinsala o sakit ay pwedeng magsanhi ng kronik na implamasyon ng kahit anong mga tisyur ng binti at pwedeng magresulta sa sakit ng binti. Dahil ang binti ay naglalaman ng maraming iba-ibang mga istruktura at uri ng tisyu, ang malawak na iba-ibang uri ng mga kondisyon at pinsala ay pwedeng magsanhi ng sakit sab inti.

Pagsusuri at Paggagamot

Para sa diyagnostik at terapiyutikong mga layunin, mahalaga ang pagbubukod sa uri at eksaktong lokasyon ng kahit anong sakit sa mga binti, na importante ang pagpapakonsulta sa isang espesyalista. ...