Verbal Tics o mga Outburst


Head | Neurolohiya | Verbal Tics o mga Outburst (Symptom)


Paglalarawan

Ang mga problema sa lenggwahe ay mayroong sapat na dalas sa mga bata. Kung hindi maagang nalaman at nagamot ng mga therapist sa pananalita, pwedeng magpababa sa pagpasok sa paaralan, pagpapabagal ng progreso ng sosyalisasyon at pwedeng magbigay ng trauma sa mga isip ng bata, ng mayroong integrasyon sa komunidad, na sa kasamaang palad ay maaaring maging tampulan ng maraming mga biro at pagkutya.

Ang mabagal na pananalita – ay isang karaniwang karamdaman, na mayroong pagkawala, pagpalit, pag-iba o distorsyon ng mga tunog. Pwede rin itong mapansin sa mga pantig ng salita. Sa edad na 3-4 taong gulang, ito ay normal lamang dahil sa hindi pa sapat na pag-unlad ng utak (kasama ang sa pananalita). Ang totong problema ay pagkatapos ng edad na ito, kung saan ay mayroong mga kakulangan sa pananalita.

Mga Sanhi

Ang klasik na halimbawa ay Tourette na sindrom, ngunit ang ibang mga neurolohikal na karamdaman ay pwede ring resulta ng mga vocal outburst. Ang mga sikayatrikong sakit tulad ng iskisoprenya ay maaaring magkaroon ng mga vocal outburst bilang isang sintomas, at ang ilang mga taong mayroong demensya o ibang porma ng pinsala sa utak ay maaaring magpakita ng mga biglang vocal outburst na ekspresyon na mayroong pormang hindi kontrolado o hindi maayos na nariregula. Ang alak at ibang mga droga ay pwede ring magresulta sa deteryorasyon ng gawi at kontrol, na pwedeng magresulta sa mga vocal outburst kung minsan. ...