Pagbaba ng timbang o Cachexia


Heneral at iba | Oncology | Pagbaba ng timbang o Cachexia (Symptom)


Paglalarawan

Ang cachexia ay isang physical wasting na mayroong pagkababa ng timbang at bigat ng kalamnan dahil sa isang sakit. Tinatawag rin itong marasmus o wasting syndrome na pagbaba ng timbang, muscle atrophy, fatigue, pagkahina, at pagkawalan ng ganang kumain ng isang tao na hindi aktibong nagbabawas ng timbang. Ang pormal na pagpapakahulugan sa cachexia ay ang pagbaba ng timbang na hindi pwedeng ma-reversed nutritionally: Kahit na ang pasyente ay kumain ng maraming calories, ang lean body mass ay mawawala, nagpapahiwatig na mayroon ritong fundamental pathology. Ito ay maaaring sanhi ng pagkagutom o isang seryosong sakit.

Karagdagan sa mga sanhi ng pagbaba ng timbang ay ang, discomfort at pain, ang pinagsisimulan ng kondisyon na ito ay maaaring mapunta sa pagkakaroon ng malnutrition, at nagtatanda sa pag-uumpisa ng isang mabilis na pagtanggi sa kalusugan ng mesothelioma patient.

Mga Sanhi

Ito ay maaaring tanda ng ilang pinagbabatayang karamdaman. Kapag ang pasyente ay nakitaan ng cachexia, siya ay maaaring may isa sa mga kondisyong ito: kanser, metabolic acidosis (mula sa decreased protein synthesis at increased protein catabolism), ilang mga infectious diseases (halimbawa, tubercolosis, AIDS), chronic pancreatitis, at ilang mga autoimmune na karamdaman, o adiksyon sa amphetamines.

Pagsusuri at Paggamot

Ang cachexia ay pisikal na pinapahina ang isang pasyente sa isang estado ng immobility na nagmumula sa pagkawalan ng gana, asthenia, at anemia, at ang tugon sa magaling na paggamot ay kadalasang mahirap. Maaaring magamot ang cachexia gamit ang steroids tulad ng corticosteroids o mga gamot na natutulad sa progesterone, na nakapagtataas ng ganang kumain. ...